Arsacal
button
button
button
button


Met het dekenaat Haarlem in Driehuis bijeen

Ontmoeting met priesters, diaken en pastoraal werker

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020 - 186 woorden

Dins­dag 7 juli vond het tweede bezoek aan de pas­to­rale krachten van een dekenaat plaats. Deze dag wer­den we - pries­ters, diaken en pas­to­raal werker en ik - harte­lijk welkom geheten door deken dr. George Paimpillil van het dekenaat Haar­lem. Twee pries­ters en een diaken ontbraken door omstan­dig­he­den.

Ook vica­ris-generaal mgr. Bart Putter was aanwe­zig; hij is tevens pastoor van Haar­lem en de BOAZ-pa­ro­chies. De bij­een­komst in Driehuis was prima ver­zorgd. Na een gesprek en uit­wis­se­ling (onder meer over de Corona-periode van de afgelopen maan­den en over de vier thema’s/ beleids­pun­ten die in de brief van 1 juni wor­den genoemd ) hebben we het Middag­ge­bed gebe­den in de fraaie H. Engelmundus­kerk. Daarna was een heer­lijke maal­tijd voor­zien, met veel liefde voor ons bereid.

Het is fijn om ie­der­een op deze manier weer te kunnen spreken. Het voor­deel van de nieuwe opzet van de de­ke­na­ten kwam hierbij goed naar voren; de groep is te overzien en de afstan­den zijn niet te groot; we hopen dat dit het gevoel van ver­bon­den­heid en de on­der­lin­ge steun en be­trok­ken­heid ten goede mag komen, met de deken als ‘pastor pastorum’.

Terug