Arsacal
button
button
button
button


‘Hoe verder’ met deze crisis en erna...

terugblik op boekpresentatie en mini-symposium

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2020 - 302 woorden

Berne Media publi­ceerde een terug­blik op het mini-symposium bij de pre­sen­ta­tie van "Wat doen we met deze crisis? Na COVID-19", een publi­ca­tie waar ik samen met ver­schil­lende anderen heb mee­ge­werkt. Er is een filmpje bij dat een beeld geeft van die gebeur­te­nis.

Hier het bericht van Berne Media:

"Berne Media, de uit­ge­ve­rij van Abdij van Berne, heeft sinds lange tijd weer haar armen mogen openen voor bezoekers tij­dens hun eerste pre­sen­ta­tie. Dit mini-symposium over de recent ver­sche­nen uitgave Wat doen we met deze crisis? is met een klein gezel­schap uitgedraaid tot een zeer leer­volle en inte­res­sante mid­dag.

Berne Media heeft dit mini-symposium tot een succes weten te maken. Na de nodige getroffen maat­regelen rondom corona en de com­mu­ni­ca­tie naar buiten toe mogen wij niet klagen over het verloop van deze mid­dag. Ge­za­men­lijk hebben de auteurs vanuit hun pro­fes­sio­nele en per­soon­lijke des­kun­dig­heid hun licht laten schijnen op de corona­cri­sis en lijnen uit­ge­zet naar de toe­komst.

Norber­tijn Joost Jansen, gees­te­lijk leidsman van de uit­ge­ve­rij, heeft het voor­touw geno­men en het mini-symposium vormge­ge­ven. Er vorm­den zich gesprekken tussen auteurs en bezoekers, wat tot een inte­res­sant debat leidde. Beide partijen reikten elkaar daarbij een sym­bo­li­sche hand. Na afloop wer­den deze gesprekken voort­ge­zet in ons proeflokaal onder het genot van een abdijbiertje.

De bijdragen van Anne-Marie Rakhorst (duur­zaam­heidson­der­ne­mer), Eric van Gorp (viroloog), +Jan Hendriks (bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam), Frits van der Meer (bestuurs­kun­dige), René Peters (politicus), René Grotenhuis (expert ont­wik­ke­lingssamen­wer­king) en Joost Jansen o.praem. (Abdij van Berne) zijn in dit vlug­schrift van in­spi­ra­tie en hoop samen­ge­bracht.

Om u te laten proeven van de sfeer hebben wij een filmpje laten maken van deze inte­res­sante mid­dag. U vindt het filmpje hier:

Be­stel­len zon­der verzend­kos­ten

Het boek is nu tij­de­lijk verkrijg­baar zon­der verzend­kos­ten met de code: COVID. De actie duurt tot 1 au­gus­tus 2020. Meer over het boek: https://bit.ly/3eQSGB8

Terug