Arsacal
button
button
button
button


Sluiting dreigt voor Ons' Lieve Heer op Solder

Monument voor verdraagzaamheid

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 augustus 2020 - 592 woorden
In september 2018 presenteerde Antoine Bodar zijn nieuwe boek bij Ons' Lieve Heer op Solder
In september 2018 presenteerde Antoine Bodar zijn nieuwe boek bij Ons' Lieve Heer op Solder
Sluiting dreigt voor Ons' Lieve Heer op Solder
Sluiting dreigt voor Ons' Lieve Heer op Solder

Samen met het Rijks­mu­seum hoort ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’ tot de oudste musea van Am­ster­dam. Musea hebben het niet ge­mak­ke­lijk door de Corona-crisis, maar voor ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’ komt daar nu bij dat de subsidie onverhoeds wordt inge­trok­ken. Wat wordt de toe­komst van dit vijf jaar gele­den nog compleet gerestaureerde en ver­bouwde museum dat een ‘schuil­kerk’ her­bergt in oor­spron­ke­lijke staat en een volstrekt uniek beeld geeft van meer dan drie eeuwen Am­ster­damse (en Vaderlandse) ge­schie­de­nis?

(Onderaan dit bericht wat sprankjes hoop!)

Slui­ting dreigt

Het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder laat weten dat het een po­si­tie­ve beoor­de­ling had gekregen van het Am­ster­dams Fonds voor de Kunst over de aan­ge­vraagde vier­ja­rige subsidie maar dat dit Fonds de subiside wegens geld­ge­brek niet kan uitkeren. De finan­ciële situatie van het museum wordt daar­mee zo kri­tiek dat slui­ting dreigt. Het Am­ster­dams Fonds voor Kunst heeft echter wel aan allerlei nieuwe projecten die tot nu toe geen subsidie ont­vingen, een bijdrage toegezegd. Voor mede­wer­kers van bestaande musea en het voort­be­staan van het monu­mentale complex van Ons'Lieve Heer op Solder heeft dit enorme con­se­quenties. Tesamen met de gevolgen van de Corona-crisis brengt de niet-toeken­ning voor de ko­men­de periode Ons’ Lieve Heer op Solder in grote problemen.Van harte hoop ik dat er een oplos­sing zal kunnen wor­den gevon­den.

Aandacht voor het lot van een min­der­heid

Op zich zou je denken dat het Museum past in een beleid dat aan­dacht heeft voor de achter­stel­ling van min­der­he­den in de samen­le­ving. Zo is er gelukkig aan­dacht voor dis­cri­mi­na­tie van mensen met een andere huidskleur, voor ons slavernijverle­den, ver­vol­ging van homo­sek­su­elen en de verschrikke­lijke Joden­ver­vol­ging in en rond de tweede wereld­oor­log. Ons' Lieve Heer op Solder is het enig bewaarde monu­ment dat getuigt van de achter­stel­ling van katho­lie­ken die gedurende meer dan twee eeuwen geen open­ba­re ambten kon­den bekle­den, hun gods­dienst niet vrij kon­den belij­den, geen rechts-status kon­den hebben als kerk en alleen als privé-personen kerk­ruim­tes kon­den bezitten die van de straat niet zicht­baar waren en waarbij jaar­lijks een vaak hoog bedrag moest wor­den betaald om invallen van politie af te kopen en een zekere mate van tole­ran­tie te ver­krij­gen. Gedurende meer dan twee­hon­derd jaar waren katho­lie­ken twee­derangs bur­gers. In de negen­tien­de eeuw begon pas weer de emanci­patie van het katho­lie­ke volks­deel.

Opdat wij niet vergeten

Hoe ga je als samen­le­ving om met mensen die anders denken en geloven? Het is een van de be­lang­rijk­ste vragen waar we als samen­le­ving voor staan. Moet je je verschuilen als je een andere opvat­ting of geloof hebt, ook al doe je niemand kwaad? Tole­ran­tie en verdraag­zaam­heid zijn kern­waar­den voor een mens­waar­dige, democra­tische samen­le­ving. Dis­cri­mi­na­tie heeft vele gezichten en neemt allerlei vormen aan. Vaak zijn dat vormen die op het moment zelf door grote delen van de bevol­king of door de heersende klasse als 'normaal' wor­den beschouwd, maar dat niet zijn. Het is be­lang­rijk dat wij niet vergeten en het zou onder meer daarom te betreuren zijn als Ons' Lieve Heer op Solder zou ver­dwij­nen. En daar­naast is het na­tuur­lijk gewoon een mooi en veel bezocht museum met een lange traditie met inzet voor kunst en cultuur.

Ik hoop op een goede oplos­sing...

 

Twee ini­tia­tie­ven rondom het behoud van Ons' Lieve Heer op Solder:

Een goed bericht

Na het plaatsen van bo­ven­staand bericht, is me gemeld dat intussen twee acties tot stand geko­men zijn om Ons'Lieve Heer op Solder voor ondergang te behoe­den. Hierbij geef ik graag de links:

Terug