Arsacal
button
button
button
button


Ons' Lieve Heer op Solder gered

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 augustus 2020 - 235 woorden

Vandaag, 25 au­gus­tus, bereikte ons het verheugende bericht dat het museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Am­ster­dam gered is, nadat de ge­meen­te Am­ster­dam toch moge­lijk­he­den heeft gevon­den voor toeken­ning van de subsidie, nodig om het voort­be­staan van dit museum te garan­de­ren.

Veel protesten, acties en andere uitingen van be­trok­ken­heid bij het lot van Ons’ Lieve Heer op Solder, één van de oudste musea van Am­ster­dam en het enige dat de eeuwen­lange achter­stel­ling van de katho­lie­ken in ons land do­cu­men­teert, hebben de afgelopen weken laten zien dat dit museum velen aan het hart gaat. We zijn dus dank­baar dat het museum nu gered is!

Katho­lie­ken kon­den tot de negen­tien­de eeuw geen open­ba­re ambten bekle­den en mochten hun geloof offi­cieel niet belij­den, tegen betaling van soms flinke bedragen lieten de be­stuur­ders oogluikend schuil­kerken toe die vanaf de straat niet als kerk herken­baar waren. Eén van die kerken was Ons' Lieve Heer op Solder, die helemaal intact en gerestaureerd is.

In het museum daarom heen wordt deze beschamende ge­schie­de­nis uit de doeken gedaan en een edu­ca­tief pro­gram­ma geeft niet alleen de culturele waarde van deze geloofs­tra­di­tie aan, maar laat ook zien dat ieder mens respect verdient en gelijke waar­dig­heid bezit, ongeacht zijn of haar geloof. Ook dit aspect van onze vaderlandse ge­schie­de­nis van onder­druk­king en achter­stel­ling mag niet verloren gaan en gaat dat nu gelukkig inder­daad niet dankzij de alsnog toegekende subsidie.

Terug