Arsacal
button
button
button
button


Het heeft Zijne majesteit de koning behaagd...

Viering van onderscheidingen en een nieuw boek over de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 augustus 2020 - 451 woorden
uitreiking onderscheiding aan Wim Eggenkamp
uitreiking onderscheiding aan Wim Eggenkamp
Dr. Ton van Eck
Dr. Ton van Eck
Arnoud de Roy van Zuydewijn
Arnoud de Roy van Zuydewijn

Vrijdagmid­dag­mid­dag vond een be­schei­den maar fees­te­lij­ke vie­ring plaats in de ka­the­draal: drie personen zijn dit jaar benoemd tot rid­der of officier in de orde van Oranje Nassau: dr. Ton van Eck, titulair organist van de ka­the­draal, Wim Eggen­kamp, voor­zit­ter van de Stich­ting ka­the­drale Basiliek en Arnoud de Roy van Zuydewijn, pen­ning­mees­ter van de Stich­ting. Loco-burge­mees­ter Merijn Snoek kwam om de onder­schei­ding uit te reiken aan de heer Eggen­kamp. Ook werd een nieuwe uitgave ge­pre­sen­teerd over de ka­the­drale basiliek, die ook in Engels en Duits zal ver­schij­nen.

Ton van Eck

Dr. Ton van Eck is van­wege zijn uitzon­der­lijke ver­diensten voor de orgel­cul­tuur in ons land (en daar­bui­ten), zijn virtuo­si­teit als organist van de ka­the­draal en bij talrijke orgel­con­certen in binnen- en bui­ten­land tot Officier in de orde van Oranje Nassau benoemd. Ik heb zelf de erva­ring bui­ten­landse ka­the­dralen binnen te lopen en onmid­de­lijk de naam van Ton van Eck te horen te krijgen als ik ver­tel dat ik uit Haar­lem kom! Kortom, het is goed dat deze ver­diensten nu erkend zijn. De onder­schei­ding had hij eer­der gekregen in Voor­burg waar hij woont.

Wim Eggen­kamp

De heer Wim Eggen­kamp is bij be­vor­de­ring even­eens Officier in de Orde van Oranje Nassau gewor­den, nadat hij al zo'n vijfen­twin­tig jaar rid­der was geweest van dezelfde Orde. Zijn grote ver­diensten voor de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal en daarvoor van de oude sint Bavo­kerk, de Pieters­kerk in Leiden en tal van andere monu­menten, waren al enige malen erkend, onder meer met een ere­bur­ger­schap van Haar­lem en Am­ster­dam. Deze mid­dag reikte weth­ou­der Merijn Snoek hem de nieuwe onder­schei­ding uit met een toe­spraak waarin hij inhou­de­lijk op de persoon en ver­diensten inging. Dat kon hij ook goed omdat bei­den al veel­vul­dig met elkaar te maken hebben gehad in de zorg voor monu­menten als de ka­the­draal.

Arnoud de Roy van Zuydewijn

De heer Arnoud de Roy van Zuydewijn heeft grote ver­diensten voor kin­de­ren met kanker en beper­kingen en is als pen­ning­mees­ter bij de Stich­ting betrokken, waar hij met name het finan­ciële beheer onder zich heeft, een niet geringe klus bij de res­tau­ra­tie in het verle­den en de grote projecten nu die wor­den onder­no­men. De onder­schei­ding is aan hem reeds eer­der uit­gereikt in Am­ster­dam waar hij woo­nach­tig is.

Boek over de ka­the­draal

Aan het einde van de zit­ting, voor de receptie, werd door de vice-voor­zit­ter van de Stich­ting, Hendrik Duijts, het boek "De koepel­kathe­draal van Haar­lem" ge­pre­sen­teerd en overhan­digd aan de weth­ou­der en aan mij. Het is rijk geïllustreerd, 112 pagina's en biedt een mooie inlei­ding op het gebouw en zijn ge­schie­de­nis van de hand van Michel Bakker en Antoon Erftemeijer. Het is ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij Loutje en zal dus bin­nen­kort ook in het Engels en Duits be­schik­baar zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug