Arsacal
button
button
button
button


'Scrutinium' in seminarie Redemptoris Mater

In gesprek met staf en seminaristen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 31 augustus 2020 - 338 woorden
groepsfoto aan het einde van de Mis. De huisgenoten mogen dichter bij elkaar staan, de bisschop houdt de afstand
groepsfoto aan het einde van de Mis. De huisgenoten mogen dichter bij elkaar staan, de bisschop houdt de afstand

Maan­dag 31 au­gus­tus was ik in het Dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie "Re­demp­to­ris Mater" in Nieuwe Niedorp voor het jaar­lijkse scrutinium: een per­soon­lijk gesprek met iedere se­mi­na­rist en met de stafle­den en een ge­za­men­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring.

De erva­ring van het afgelopen jaar...

De dag begon met een korte ge­za­men­lijke ont­moe­ting met alle se­mi­na­risten, waarin ik hen allen na de vakanties weer welkom kon heten in het semi­na­rie en in kon gaan op de bedoeling van deze dag, die de pries­ter­stu­denten gelegen­heid wil geven om per­soon­lijk aan de bis­schop te ver­tellen over hun erva­ringen van het afgelopen jaar, over hun roe­ping en ach­ter­grond. Die erva­ring van het afgelopen jaar was door de Corona-situatie heel speciaal. Ver­schil­lende se­mi­na­risten en de stafle­den waren besmet geraakt met het virus en vooral de rector en de conrector had­den het zwaar te ver­du­ren. Gelukkig zijn de oudere dames die in het semi­na­rie wonen en daar helpen gelijk in een qua­ran­tai­ne geplaatst en hebben zij het virus niet opgelopen. En gelukkig is ie­der­een (al maan­denlang) weer gezond.

Per­soon­lijke gesprekken

Na de eerste ont­moe­ting be­gon­nen de per­soon­lijke gesprekken met de veer­tien aanwe­zige se­mi­na­risten (één is op itinerantie, een soort missie­jaar), waar­on­der de drie diakens die bin­nen­kort in sep­tem­ber tot pries­ter wor­den gewijd. Samen met twee kan­di­da­ten van het Wil­li­brord­semi­narie krijgt het bisdom er vijf pries­ters bij.

Maaltij­den en Mis

Voor het mid­dagmaal hebben we het mid­dag­ge­bed uit het getij­den­boek gebe­den. In de mid­dag wer­den de gesprekken ver­volgd, ieder kreeg alle tijd om te spreken. Het werd dan ook iets later dan voor­zien maar om 19.30 uur kon de heilige Eucha­ris­tie beginnen waarin ik heb gepreekt over de zwak­heid, het gevoel van gemis, van onvol­ko­men­heid en klein­heid als voor­waarde voor geloof en dus over de nood­zaak voor een pries­ter om zoveel moge­lijk in gesprek te zijn met mensen en vanuit hun kleine kanten hun open­heid voor Christus te ont­dek­ken en te be­ge­lei­den.

Na de Eucha­ris­tie werd besloten met een ge­za­men­lijk avondmaal, dat weer zeer goed was ver­zorgd.

Bin­nen­kort zal ik een derge­lijk "scrutinium" ook hou­den in het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo.

Terug