Arsacal
button
button
button
button


Financiële ethiek na de kredietcrisis

symposium Centrum Sociale Leer van de Kerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2020 - 531 woorden

Vrij­dag­mid­dag 4 sep­tem­ber hield het Centrum voor de Socialer Leer van de Kerk van ons bisdom een bij­een­komst over ‘Finan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis’ waar veel belang­stel­ling voor was. Om alle Corona-maat­regelen goed tot hun recht te laten komen was het symposium ver­plaatst naar de ka­the­draal. Dat paste ook wel weer want het ging over de sociale leer van de Kerk; de plaats van bij­een­komst liet dui­de­lijk zien dat die leer onder­deel is van een wezen­lijke katho­lie­ke over­tui­ging - door velen ook daar­bui­ten gedeeld - over de inrich­ting van een recht­vaar­dige samen­le­ving.

Never waste a good crisis

Een reeks uits­te­kende sprekers gaf in inlei­dingen van een half uur of min­der een kijk op het thema vanuit allerlei ver­schil­lende perspectieven: Eric Holterhues, directeur van Oikocredit, gaf onder de titel ‘Never waste a good crisis’ een ant­woord op de vraag hoe de eerste vraag van de Cate­chis­mus ‘Waartoe zijn wij op aarde?’ ons kan in­spi­re­ren om als mens in relatie tot anderen de grote uit­dagingen waarvoor we staan, aan te gaan. Prof dr. Eelke de Jong (Radbouduni­ver­si­teit) besprak een aantal concrete voor­beel­den van gedragslijnen van banken waarbij de men­se­lijke maat verloren was gegaan: weinig bestuur­slagen, minstens een dag­deel op de werkvloer en je afvragen: wat doet het met m'n mensen, zo raadde hij iedere directie aan.

Schaarste

Jan Maasen, missie­secre­taris en mede­wer­ker van de sectie dienen van het bisdom Rotter­dam, sprak over de zorge­lijk situatie van armoede (schaarste) en schul­den in Neder­land, zelfs onder mensen die gewoon een baan hebben.

Een flyer...

Wies Wage­naar is hoofd conduct and ethics bij ABN/AMRO. Zij ging in haar betoog uit van een concreet geval: wat doet iemand met een flyer die hij achter de ruitenwisser van zijn auto op een par­keer­ter­rein aantreft. Onder­zoek wees uit dat 14% de fol­der op het par­keer­ter­rein gooit en als dat terrein er slecht onder­hou­den uitziet, loopt dat op tot 36% en bij slechte voor­beel­den zelfs tot 56%! Een mooie aan­lei­ding om te reflec­te­ren op ethisch han­de­len in de praktijk.

Tien gebo­den

Dr. Arjen Siegmann is weten­schap­pe­lijk mede­wer­ker bij het weten­schap­pe­lijk instituut van het CDA en hoofd­do­cent aan de Vrije Uni­ver­si­teit. Hij stond stil bij de tien gebo­den als in­spi­ra­tie­bron voor ethisch han­de­len en wees erop dat die tien gebo­den niet aan perfecte mensen waren gegeven. Zoals de Joden toen, dansen ook wij nog wel om het gou­den kalf.

Slot­be­schou­wingen

Prof. dr. Fred van Iersel, diaken van ons bisdom, gaf ver­vol­gens nog een re­flec­tie op de thema's van deze mid­dag vanuit de sociale leer van de kerk. Tenslotte heb ik een kort slot­woord ge­spro­ken, waarin ik ie­der­een bedankte en de wens uitsprak dat deze mid­dag zou hebben bij­ge­dragen om te in­spi­re­ren in een ethisch han­de­len dat de men­se­lijke maat voor ogen houdt met bij­zon­dere aan­dacht voor de schul­den­pro­ble­ma­tiek en dat mensen met een baan, niet van hun inkomen kunnen leven! De waar­dig­heid van de mens wil zeggen: je mag er zijn!

Diaken Philip Weijers, bestuurslid van het CSLK leidde de mid­dag deskunig en wees op de bin­nen­kort te ver­schij­nen nieuwe sociale En­cy­cliek van paus Fran­cis­cus.

Volgende week komen de video's van de lezingen be­schik­baar op ka­the­draal TV en de web­si­te van het CSLK: www.cslk.nl

Terug