Arsacal
button
button
button
button


REA op kerkenpad in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 september 2020 - 134 woorden

Maan­dag 7 sep­tem­ber was de bij­zon­dere jaar­lijkse ver­ga­de­ring van de REA (Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waarin de leden zich traditie­ge­bouw buigen over ont­wik­ke­lingen die er in bepaalde kerken en pa­ro­chies van het bisdom gaande zijn, om wat meer ach­ter­grond te hebben bij de finan­ciële beslis­singen die de leden nemen.

Dit jaar was het mede in ver­band met de Corona-situatie een­vou­dig gehou­den: ver­ga­de­ring en bezoek waren op één plek: de ka­the­draal. De bespre­king over de toe­koms­tige ini­tia­tie­ven die de ka­the­draal betreffen met het finan­ciële plaatje dat daarbij hoort, werd geïllustreerd door een bezoek aan de ‘wezens van de ka­the­draal’, een mooie tocht die dit jaar de nodige bezoekers naar dit prach­tige monu­mentale Godshuis trekt.

De Kerken-pad-dag werd besloten met een ge­za­men­lijke maal­tijd.

Terug