Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van kardinaal Simonis

Uitvaartplechtigheid in Utrechtse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 10 september 2020 - 416 woorden
Opgebaard in de vredeskapel
Opgebaard in de vredeskapel
De kathedraal voor de Uitvaartmis
De kathedraal voor de Uitvaartmis
Op de begraafplaats
Op de begraafplaats

Donder­dag 10 sep­tem­ber hebben we afscheid geno­men van Adrianus Johannes Kar­di­naal Simonis, die vele jaren bis­schop van Rotter­dam en ver­vol­gens aarts­bis­schop van Utrecht was. Er mocht maar een beperkt aantal mensen in de Utrechtse ka­the­draal de uit­vaart bijwonen, maar de plech­tig­heid werd door KRO-NCRV uitgezon­den op de lan­de­lijke tele­vi­sie, zodat ie­der­een die toch heeft kunnen volgen.

Band met de kar­di­naal

De bis­schop­pen waren uit­ge­no­digd om aanwe­zig te zijn en zo had ik de gelegen­heid om alles mee te maken. Want kar­di­naal Simonis heeft voor mij een bij­zon­dere bete­ke­nis gehad. Hij was de bis­schop die me aannam voor de pries­ter­oplei­ding, me diaken en pries­ter wijdde, me mijn eerste benoe­mingen gaf en de studie-opdracht in Rome. De laatste jaren zag ik hem weer vaker omdat hij regel­ma­tig heeft deel­ge­no­men aan vie­rin­gen in onze ka­the­draal in Haar­lem, waar­van hij ook in het comité van aanbeveling zat, dat de res­tau­ra­tie en de fondsen­wer­ving daarvoor onder­steunde. Toen hij wat dich­ter­bij woonde in Voorhout, was er iets meer gelegen­heid om hem te bezoeken dan toen hij nog in Nieuwkuijk woonde, in de eerste jaren van zijn emeritaat.

Uitvaart

Voor de uit­vaart was er nog gelegen­heid afscheid te nemen van de kar­di­naal in de Vredes­ka­pel van de ka­the­draal waar hij opge­baard was (zie foto). De plech­tig­heid was goed voor­be­reid en geor­ga­ni­seerd, met de corona-maat­regelen. Alle actieve dio­ce­sane bis­schop­pen en hulp­bis­schoppen waren "coram" in koorkle­ding aanwe­zig, evenals de Apos­to­lisch Nuntius en de emeriti mgr. Van Luijn en mgr. Wiertz. Ver­te­gen­woor­digers van PKN (scriba ds. R. de Reuver) en oud-katho­lie­ke kerk (elect Bernd Wallet), minister F. Grapperhaus en een kamerheer van de Koning, de heer J. van Lanschot waren even­eens aanwe­zig. In de kerk zag ik nog een klas­ge­noot van kar­di­naal Simonis, pries­ters van het aarts­bis­dom (waar­on­der de vica­ris-generaal van kar­di­naal Simonis mgr. dr. P. Rentinck), de se­cre­ta­ris-generaal van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mw. mr. S. Daalmans, Leo Fijen, Stijn Fens, familie en vrien­den.
Kar­di­naal Willem Eijk ver­zorgde een ope­nings­woord waarin hij de geloofs­trouw van de over­le­de­ne prees, bis­schop G. de Korte hield de preek en prof P. van Geest sprak aan het einde een memoriam uit. Zowel bis­schop De Korte als prof. Van Geest zijn zeer betrokken geweest bij de overle­den kar­di­naal, hetgeen in hun mooie woor­den goed naar voren kwam.

Begraaf­plaats

Na afloop van de vie­ring in de ka­the­draal ging de stoet over de Malie­baan langs het bis­schop­pe­lijk paleis naar de begraaf­plaats, waar alleen de familie en de bis­schop­pen aanwe­zig waren. Daar deed kar­di­naal Eijk de gebe­den op het kerkhof.

Moge hij rusten in vrede!

 

Terug