Arsacal
button
button
button
button


Feest van kruisverheffing

Admissio en aanstelling tot lector

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 september 2020 - 313 woorden
Feest van kruisverheffing
Met Vicaris G. Bruggink en deken Samuel Marcantognini
Met Vicaris G. Bruggink en deken Samuel Marcantognini
Binnentuin Tiltenberg
Binnentuin Tiltenberg

Op 14 sep­tem­ber vieren we het feest van kruisverhef­fing dat ons uitno­digt op te zien naar het kruis waardoor onze red­ding is geko­men. Tijdens de Mis van dit feest in de kapel van De Tilten­berg heb ik de admissio en de aan­stel­ling tot lector verleend aan de heer Wim Zurlohe die zich voor­be­reidt op de diaken­wij­ding.

Een kruis met een lij­dende Jezus?

Wij zien niet op naar het kruis als iets af­schu­we­lijks, maar wij hangen het in onze huizen om er naar op te zien als teken van onze verlos­sing. Pro­tes­tan­ten zeggen ons vaak dat wij katho­lie­ken ver­keerd bezig zijn door het beeld van de lij­dende Christus aan het kruis te hangen, omdat de Heer verrezen is en het kruis leeg is. Toch heeft dit beeld van de lij­dende Jezus een zin, want het is Christus zelf die ons wijst op het lij­den in navol­ging van Zijn eigen lij­den, want niemand kan Zijn leer­ling zijn als hij niet dat kruis opneemt. Niemand kan Christen zijn als hij het lij­den niet aanvaardt, niet als iets goeds en wen­se­lijks, maar wel als iets dat deel uit maakt van ons door de zondeval getekend leven en dat - hoe moei­lijk ook - een eigen bete­ke­nis en zin heeft. Onze opdracht is ons lij­den te verenigen met dat van de Heer. In die geest zien we op deze dag op naar het kruis en vragen kracht om te dragen, niet om het af te werpen.

Admissio

De heer Wim Zurlohe heeft zijn studies aan het Sint Boni­fa­tius instituut afgerond en is vrijwillig werk­zaam in de pa­ro­chies van West Friesland Zuid Oost. Admissio is de formele li­tur­gische aanvaar­ding door de kerk van een kan­di­daat voor de weg naar de wij­ding. Vica­ris Gerard Bruggink, rector van de diaken­oplei­ding, en deken Samuel Mar­can­tog­nini con­ce­le­breer­den bij de vie­ring; diakens Jules Post en Hans Bruin, familie en kennissen waren bij de aan­stel­ling aanwe­zig.

Terug