Arsacal
button
button
button
button


De Vrouwe van alle Volkeren

Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 17 september 2020 - 393 woorden

Het Neder­lands Dagblad publi­ceerde op 17 sep­tem­ber een artikel van Hendro Munsterman onder de titel “Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam ‘vals’”. Het Vati­caan zou hebben laten weten dat de Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam vals zou­den zijn. Na­tuur­lijk wer­den we over­stroomd met vragen van verontruste gelo­vi­gen. Maar het bericht klopt niet. Een toelich­ting.

Ver­kla­ring

Het gaat in feite om een korte ver­kla­ring die sinds jaar en dag op de web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer vermeld wordt en is geci­teerd in een recente private brief van de Nuntius in Libanon aan kar­di­naal Boutros Raï van dat land. Deze ver­kla­ring die uit 1974 stamt wil het oor­deel van de bis­schop van Haar­lem van des­tijds beves­tigen en de autori­teit van de bis­schop sterken. Het oor­deel ‘constat de non supernaturalitate’ betekent dat een ver­schij­ning vals is; het oor­deel ‘non constat de supernaturalitate’, het bovenna­tuur­lijk karakter staat niet vast is een ver­kla­ring die nader onder­zoek toelaat.

Wat deed het Vati­caan?

Sindsdien is veel gebeurd. Zo heeft de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer reeds in 1990 de Bis­schop van Haar­lem de ruimte gelaten de devotie tot de Vrouwe en Moeder van alle Volkeren goed te keuren; in 1996 is de devotie inder­daad vrijge­ge­ven door de bis­schop­pen mgr. Bomers en Punt; in 2002 heeft mgr. Jozef Punt een goed­keu­ring aan de ver­schij­ningen gegeven; in 2005 heeft de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer een wijzi­ging in het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren aan­ge­bracht. Aan de deel­ne­mers aan de gebeds­dag die ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren op 14 sep­tem­ber 2019 in Düsseldorf (aarts­bis­dom Keulen) werd gehou­den, liet paus Fran­cis­cus weten dat hij met vreugde van de gebeds­dag kennis had geno­men en alle deel­ne­mers zijn apos­to­lische zegen geeft. In zijn preek van 12 de­cem­ber uitte de paus waar­de­ring voor de titel waar­on­der Maria in Am­ster­dam wordt vereerd.

Kortom, er is door de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer geen nieuw onder­zoek gedaan (wel door de toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem wat uitmondde in de erken­ning van 2002) en er is geen nieuwe ver­kla­ring van het Vati­caan geko­men die de devotie afkeurt, wél zijn er tekenen dat de paus die waar­deert.

Em. bis­schop mgr. Punt heeft op de web­si­te Mother of all peoples onlangs een tekst ge­schre­ven waarin hij de ge­schie­de­nis van de ver­schij­ningen en de vere­ring van de Vrouwe van alle Volkeren toelicht:

Terug