Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Amsterdam Zuid Oost

De Graankorrel, samenwerkingsverband Clara - Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 september 2020 - 202 woorden

Zater­dag­mid­dag 19 sep­tem­ber was de vormsel­vie­ring in de Graan­kor­rel in Am­ster­dam Zuid Oost (Bijlmer). De helft van de vor­me­lin­gen was onlangs katho­liek gewor­den en deed nu ook de eerste heilige communie.

Cate­chiste Santa Jaddoe had de vor­me­lin­gen voor­be­reid op deze mooie dag, samen met pater Yan Asa svd en de vie­ring werd ook live gestreamed want na­tuur­lijk was er onder het corona regime niet al te veel plaats in de knusse kerk. Twee cantores ver­zorg­den de zang en de vie­ring was goed voor­be­reid. Voor de vor­me­lin­gen was er een prayerbox en een oor­konde die ik aan het einde van de Mis mocht uitreiken. Pater Yan Asa die con­ce­le­breerde, sprak een harte­lijk wel­komst­woord en Santa Jaddoe deed behalve de mede­de­lingen aan het einde ook nog een woordje waarin ze me als nieuwe bis­schop welkom heette en een attentie overhan­digde. De band met de ka­the­draal werd tot uitdruk­king gebracht in een fraaie bos bloemen, bestemd voor de Maria-icoon in de ka­the­draal.

Aan het einde maakten we een groeps­foto, die ik dit keer mag publiceren omdat de vor­me­lin­gen daarvoor hun toestem­ming had­den gegeven.

Van harte wens ik deze jon­ge­ren Gods zegen toe en de wijs­heid en de lei­ding van de heilige Geest voor hun ver­dere levensweg!

Terug