Arsacal
button
button
button
button


Bijeenkomst dekenaat Hoorn in De Weere

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 september 2020 - 221 woorden

Woens­dag­mid­dag 30 sep­tem­ber vond de bij­een­komst van de pries­ters, diakens, diakenkan­di­daat, pas­to­raal werker en pa­ro­chiecoördinator van het dekenaat Hoorn plaats in De Weere. Van­wege de Corona-pandemie bleef er - om de afstan­den te kunnen garan­de­ren - geen andere optie dan de ver­ga­de­ring te hou­den achter in de mooie kerk van die plaats.

Het heilig sacra­ment was tij­de­lijk over­ge­bracht naar een andere plaats en we hebben aan het einde van de ver­ga­de­ring de vespers gebe­den in de mooie kerk van De Weere. Het was niet anders, in de situatie was dit de enige verant­woorde moge­lijk­heid... Maar het was een goed en vrucht­baar gesprek dat we met elkaar hebben kunnen voeren onder lei­ding van deken Samuel Mar­can­tog­nini, die een gespreksagenda had opge­steld. Na­tuur­lijk kwam de impact van corona op pas­to­rale team en pa­ro­chi­anen uit­ge­breid ter sprake, maar ook de samen­wer­king van pa­ro­chies, actuele kwesties uit het eigen werk­veld en de wijze waarop we naar vitale ge­meen­schappen kunnen streven waar parochiéle ac­ti­vi­teiten zijn voor kin­de­ren, jon­ge­ren, ge­zin­nen, ouderen, kortom voor ie­der­een.

Het dekenaat is bij­zon­der omdat drie van de vijf wij­de­lin­gen van dit jaar daar werk­zaam zijn. Twee van hen waren onlangs pries­ter gewijd en ver­tel­den over de mooie erva­ringen rond de eerste Mis in hun pa­ro­chies, die zich ondanks de corona-situatie had­den ingespannen om er iets moois van te maken.

Terug