Arsacal
button
button
button
button


Broeders van het Stille Leven opgericht

Vespers en overhandiging van het decreet en de statuten

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 6 oktober 2020 - 136 woorden

Op dins­dag 6 ok­to­ber, feest­dag van de heilige Bruno - stichter van de Kartuizerorde, vond in de kerk van Haar­lem­mer­liede de vie­ring van de vespers plaats aan het einde waar­van ik het decreet van oprich­ting en de goedge­keurde statuten kon overhan­digen aan de prior, pastoor Bernard Zweers.

Het ini­tia­tief ademt de geest van de heilige Bruno en de in­spi­ra­tie die vanuit de stadsmonniken is geko­men. Het biedt gelegen­heid aan mannen een monas­tiek leven te lei­den in afzon­dering, met tege­lijk werk­zaam­he­den ook buitenshuis om in het levens­on­der­houd te voor­zien. In de pastorie van Haar­lem­mer­liede is ruimte geschapen om een ge­meen­schap te kunnen her­bergen.

De vespers zijn nu al dage­lijks toe­gan­ke­lijk (behou­dens corona-voorbe­hou­den) van dins­dag tot en met vrij­dag om 17.15 uur met aan­slui­tend om 18.00 uur de Eucha­ris­tie­vie­ring. Voor de overige gebedstij­den moet men zich aanmel­den.

In­for­ma­tie

Terug