Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan een zuurkoolfabriek

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 oktober 2020 - 288 woorden

In Neder­land wor­den op ongeveer 10.000 hectare koolgewassen geteeld, zo'n 40% van de volle grondsgroenten-teelt. Een flink deel van dit areaal bevindt zich in de kop van Noord Holland; veel van de kool die daar wordt geteeld, wordt ver­werkt in de zuurkool­fa­brieken van de familie Kramer, een bedrijf dat dit jaar 130 jaar bestaat. Ik bracht er op woens­dag 7 ok­to­ber een bezoek.

Ontvangst

Samen met pastoor Ignas Tilma werd ik harte­lijk ont­van­gen door de familie Kramer en de heer Gerrie Groot in de fabriek in Zuid Scharwoude. Daar staat al weer de vijfde gene­ra­tie aan het roer! Ook de pastoor van Lange­dijk, Bruno Sestito, zou bij het bezoek aanwe­zig zijn, maar door over­macht moest hij op het laatste moment verstek laten gaan.

Rond­lei­ding

Na met een in­for­ma­tieve video en korte powerpoint­pre­sen­ta­tie te zijn voor­be­reid op wat we zou­den zien, wer­den we rondgeleid in de fabriek en kon­den we het hele proces bekijken. Wat wordt ver­werkt en geleverd aan onder meer allerlei super­markt­ke­tens is niet alleen een tra­di­tio­nele zuurkool, maar het zijn ook koolsalades en bio­lo­gische produkten, zoals het steeds populair­der Kimchi.

Het hele proces met alle eindprodukten was goed te volgen. We bezochten de fabriek in de drukste tijd, in het heetst van de kool­cam­pagne, nu vele soorten kool oogstrijp zijn. De zakjes, vaten en pakjes zuurkool rol­den in hoog tempo van de band! De inte­res­sante mid­dag werd besloten met een heer­lijke zuurkool­maal­tijd.

De foto's in de fabriek laten ons zien in be­scher­mende kle­ding die voor de hygiëne vereist is en met mondkapje van­wege de corona-pandemie.

Het was mooi op deze wijze een beeld te krijgen van een be­lang­rijk produkt van de agra­rische sector in ons bisdom en de ver­wer­king ervan in het mooie bedrijf van de familie Kramer.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug