Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Uitgeest

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 259 woorden

Zater­dag­avond 24 ok­to­ber was ik in Uitgeest voor de vormsel­vie­ring van de regio. 18 jongens en meisjes ont­vingen hun (uit­ge­stelde) vormsel. De corona-maat­regelen waren met zorg toegepast. De ouders volg­den de vie­ring op andere lokaties via de live-stream en kwamen de kerk binnen op het moment dat hun zoon of dochter werd gevormd.

Na­tuur­lijk waren ook allerlei andere mensen met de vie­ring verbon­den via de live-stream van de pa­ro­chie. Drie leden van de vormsel­werk­groep had­den hun mooie taak 25 jaar (een van hen iets min­der) volbracht en kon­den terug­kij­ken op een mooie tijd met een goed sfeer. Ook al von­den de drie dames het best nog ergens jammer om er afstand van te nemen, ze wil­den nu toch de fakkel aan een jon­gere gene­ra­tie overdragen en gelukkig dat ze weer goede ver­van­gers en op­vol­gers hebben gekregen.

Kape­laan Teun Warnaar en pastoor Kaleab Mashresha Shiferaw deden mee met de woord­vie­ring, er werd afscheid geno­men van de drie leden van de vormsel­werk­groep en er werd aan­dacht gevraagd voor de ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­pas­to­raat waarvoor de vor­me­lin­gen wer­den uit­ge­no­digd. Pastoor Kaleab vier­den op deze dag zijn 49e ver­jaar­dag waar­mee we hem van harte fe­li­ci­te­ren!

In de voor­be­rei­ding was aan­dacht besteed aan Mozes en de tien gebo­den en een kleur­rijke afbeel­ding die daarop betrek­king had, stond in de kerk. De vor­me­lin­gen had­den de li­tur­gische teksten van hernieu­wing van de doop­be­lof­ten en de ge­loofs­be­lij­de­nis goed ingestu­deerd, want het ant­woord op de vragen klonk luid en krach­tig.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen en we bid­den dat de kracht van de heilige Geest hen altijd zal blijven be­ge­lei­den!

Terug