Arsacal
button
button
button
button


Hoe zal het met kerstmis gaan?

Vragen rond Corona bij ontmoeting in dekenaat Gooimeer

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2020 - 442 woorden
Met  de priesters en diakens na de vespers (pastoor Sandor Koppers moest eerder weg)
Met de priesters en diakens na de vespers (pastoor Sandor Koppers moest eerder weg)
Hoe zal het met kerstmis gaan?

Donder­dag­mid­dag 29 ok­to­ber was ik in Naar­den om de pries­ters en diakens van het dekenaat Gooimeer te ont­moe­ten en met hen van gedachten te kunnen wisselen over de vragen die deze Corona-tijd oproept.

Ter bemoe­diging

Het bezoek vond plaats in het kader van de bezoeken aan de de­ke­na­ten die ik afleg vanaf mijn aantre­den als dio­ce­saan bis­schop. Het was gelijk een goed moment om de boekjes ‘Van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis’ af te geven die in de pa­ro­chies wor­den uitge­deeld aan de kerk­be­stuurs­le­den en andere vrij­wil­li­gers met een brief van de bis­schop, als bemoe­diging in deze moei­lijke Corona-tijd. Iedere pa­ro­chie ont­vangt twin­tig exemplaren (op het bisdom zijn voor pa­ro­chies nog wat extra exemplaren be­schik­baar). Voor de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten is er voorts het boek ‘Getuigen van het Licht’ met over­we­gingen voor het ko­men­de li­tur­gisch jaar, dat zij even­eens met een brief van de bis­schop ont­van­gen via de deken. Want het zijn rare en moei­lijke tij­den die we doormaken...

Rare tij­den

Dat het rare tij­den zijn kwam in het gesprek van deze mid­dag wel naar voren. Elke pa­ro­chie heeft dage­lijks met Corona te maken. In de meeste pa­ro­chies gaat het goed, maar soms is bij­voor­beeld het willen zingen door voltallige koren een probleem. Het is be­grij­pe­lijk dat pa­ro­chies graag voorzich­tig zijn en hun vaak oudere koorle­den niet willen bloot stellen aan risico's.

Kerst

Na­tuur­lijk was het ko­men­de kerst­feest een be­lang­rijk thema: hoe zal dat zijn met zo weinig moge­lijk­he­den? Want het is te voor­zien dat die tegen het kerst­feest niet verruimd zullen zijn. Grote vie­rin­gen zijn dan niet moge­lijk en andere moge­lijk­he­den moeten wor­den gezocht om de mensen toch bij het kerst­feest te betrekken en de ouderen die nu vaak extra een­zaam zijn, bij­zon­dere aan­dacht te geven. In één pa­ro­chie wer­den de regel­ma­tige kerk­gan­gers regel­ma­tig opgebeld door vrij­wil­li­gers bij wie ze tege­lijk een plaatsje voor een vie­ring kunnen reserveren. In een andere pa­ro­chie wor­den alle pa­ro­chi­anen aan huis bezocht door vrij­wil­li­gers met een attentie voor de Kerst.

Rond kerst­mis zal het wellicht moge­lijk zijn de kerst­vie­ringen te sprei­den over een heel aantal dagen, tot aan Drie­ko­nin­gen bij­voor­beeld, maar ook in­di­vi­duele bezoeken aan de kerk en de kerst­stal of een speciale ‘Kerstweg’ kunnen moge­lijk wor­den gemaakt als er voldoende vrij­wil­li­gers zijn. Met de pries­ters en diakens zijn allerlei opties be­spro­ken en we hopen er later vanuit ons bisdom nog op terug te komen.

Dekenaat

Het dekenaat Gooimeer wordt geleid door deken Carlos Fabril en omvat Almere, Naar­den, Blaricum, Huizen, Bussum en Zeewolde. Na afloop van het gesprek hebben we de vespers gebe­den in de Naar­dense St. Vitus­kerk, waar we ook de groeps­foto maakten op Corona-afstand.

Terug