Arsacal
button
button
button
button


Een kerk is er voor verzoening en vrede, niet voor haat en wraak

Medeleven met de aanslag in Nice

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2020 - 325 woorden

Velen hebben vandaag hun afschuw uit­ge­spro­ken over de ter­ro­ris­tische aan­slag in een katho­lie­ke kerk in Nice en hun meeleven met de nabe­staan­den van de drie slacht­of­fers. Onder die velen was onze paus Fran­cis­cus. Ik sluit me graag bij zijn woor­den aan: deze aan­slag komt zo kort na het ver­schij­nen van de En­cy­cliek Fratelli Tutti, waarin alle mensen tot broe­der­schap wor­den opge­roe­pen.

En­cy­cliek

Die En­cy­cliek herneemt onder meer de tekst van de Ver­kla­ring van Abu Dhabi, waarin Moslim­lei­ders met de paus hebben getekend om nooit geweld te plegen in naam van een gods­dienst, maar vrede en ver­zoe­ning en respect voor elkaar na te streven. Het gebeuren in Nice toont weer aan hoe nood­za­ke­lijk deze inzet is.

Af­schu­we­lijk

Ik vind het niet goed als mensen de spot drijven met wat voor een ander heilig is en belache­lijk maken wat velen in hun diepste over­tui­ging voor goed en waar hou­den. Respect voor elkaar is de basis van men­se­lijk sa­men­le­ven. Maar deze geweld­da­dige reactie is af­schu­we­lijk en kan niet getolereerd wor­den. Gelukkig is deze aan­slag ook on­mid­del­lijk ver­oor­deeld door islami­tische organi­sa­ties.

On­schul­dige mensen

Het is vre­se­lijk dat on­schul­dige mensen, die niets had­den misdaan, met hun leven de wraak­zucht van de dader moesten bekopen. Wij leven mee met de families en vrien­den van deze on­schul­dige mar­te­la­ren, want zo mag ik hen wel noemen: ze zijn gedood uit haat tegen het geloof, zo mogen we aflei­den uit de omstan­dig­he­den waar­on­der deze aan­slag is gebeurd.

Ontheili­ging

Daar komt voor ons katho­lie­ken bij dat een voor ons heilige plaats, een kerk, waarin zoals wij vast geloven Onze Heer Jezus Christus sacra­menteel aanwe­zig is, ont­hei­ligd werd.

Tegenzet van de tegenstrever

De aan­slag lijkt een tegenzet van de duivel op de inzet van onze paus voor de broe­der­schap onder de mensen en de vriend­schap onder de volkeren. Maar we mogen ons niet laten ont­moe­di­gen in ons streven naar een vreedzame samen­le­ving waarin mensen elkaar als broe­ders en zusters zien. Wraak kan nooit het ant­woord zijn.

Terug