Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 november 2020 - 159 woorden
De Emmaüskerk en deken Dresmé met mondkapje
De Emmaüskerk en deken Dresmé met mondkapje

Zater­dag­avond 31 ok­to­ber vond in de Emmaüskerk aan de kerkelan­den de vormsel­vie­ring voor Hilversum plaats. Acht vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment, vier anderen hebben het vormsel nog uit­ge­steld en wachten op het moment dat ze weer familie kunnen ont­van­gen.

De Eucha­ris­tie­vie­ring was goed ver­zorgd met mooie zang van het jon­ge­ren­koor The Golden Voices. De kerk was zo inge­deeld dat de ge­zin­nen bij elkaar zaten met afstan­den tussen de families en de vie­ring was alleen toe­gan­ke­lijk voor de vor­me­lin­gen met hun ouders en een enkel zusje of broertje.

Pastoor-deken Jules Dresmé con­ce­le­breerde en jon­ge­ren­wer­ker Maurice Lagemaat zorgde dat alles goed verliep. De jon­ge­ren - de meeste zaten in de tweede klas van de middel­ba­re school - waren dui­de­lijk goed voor­be­reid en tij­dens de vie­ring werd daarover nog iets ver­teld.

Van harte fe­li­ci­te­ren we deze jonge mensen en hun families en we bid­den dat zij zich in hun leven zullen laten lei­den door de heilige Geest, de Geest van God.

Terug