Arsacal
button
button
button
button


Wat is wijsheid? Wees voorbereid...

Dwaas of wijs? 32e zondag door het jaar A

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 8 november 2020 - 1172 woorden
Wat is wijsheid? Wees voorbereid...
Gebed van Carolus Borromaeus tijdens de pestepidemie (feestdag was 4 november)
Gebed van Carolus Borromaeus tijdens de pestepidemie (feestdag was 4 november)
H. Martinus van Tours, feestdag 11 november
H. Martinus van Tours, feestdag 11 november

De wijze en dwaze maag­den oftewel de ver­stan­dige en de domme bruidsmeisjes die met hun lampen klaar moesten staan om de bruidegom te verwel­ko­men, zij ston­den deze zon­dag in het evan­ge­lie centraal (Mt. 25, 1-13). Het was tevens Wil­li­brord­zon­dag.

De heilige Eucha­ris­tie vierde ik in de ka­the­draal en de vie­ring is nog te volgen op Ka­the­draal TV:

Op Wil­li­brord­zon­dag wordt gebe­den voor de een­heid van alle chris­te­nen; een bood­schap voor deze dag is te vin­den op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De gebe­den vindt U hier­on­der na de homilie.

Homilie

Die ene zeker­heid...

We gaan naar het einde van het ker­ke­lijk jaar
- het li­tur­gisch jaar - toe
en dan gaan de gedachten van de li­tur­gie
naar dood en eeuwig leven
en het laatste oor­deel toe.
De bood­schap is: wees voor­be­reid,
blijf waak­zaam,
want gij kent dag nog uur,
het kan je zomaar over­ko­men!

Poort

We hebben één zeker­heid in ons leven
en dat is dat we zullen sterven.
Al het andere in dit aardse bestaan
staat niet onwankel­baar vast.
Waarom zou­den we ons dan niet instellen
en voor­be­rei­den op
die enige zeker­heid die we bezitten?
En als we God leren kennen
en de steun van het geloof ervaren
is dat enig zekere vooruit­zicht van onze dood
nog niet eens zo heel verschrikke­lijk
omdat die dood de poort is
waardoor je naar huis gaat.

Voor­be­reid op het on­ver­wachte

Dat we met on­ver­wachte wen­dingen
reke­ning moeten hou­den,
zijn we ons nu meer dan ooit bewust:
wie had een jaar gele­den kunnen denken
dat we nu in deze Corona-situatie zou­den zitten?
Ik zou een jaar gele­den
iemand die met een theorie geko­men zou zijn
over een virus dat de wereld zou beheersen,
als een rare complot-denker hebben weg gezet!
En nu is het reali­teit!

Wie een gods­diens­tige opvoe­ding heeft gehad
of op later leef­tijd God heeft gevon­den,
wie erva­ring heeft opgedaan
in een meer terug getrokken leven
van stilte en gebed,
heeft een voor­deel,
want deze moei­lijke tijd
maakt bijna alles onzeker,
werpt ons terug op ons­zelf,
maar brengt ons mis­schien ook
terug naar de stilte,
naar be­zin­ning en over­we­ging,
doet ons ervaren wat waarde heeft
en wat niet.

Hoe ben je voor­be­reid?

Het is een moei­lijke periode,
die Corona-tijd waarin we nu leven.
Ik kan daarom alleen maar aanbevelen
om te zien naar elkaar
- want mis­schien is er iemand in uw omge­ving
die wat steun nu goed kan gebruiken -
en gees­te­lij­ke ver­die­ping te zoeken,
kracht te putten uit de bronnen van ons geloof
en die meer te integreren in het leven.
Ik sprak deze week met een man
die nogal alleen staat in het leven
en leeft als een monnik,
met vaste gebedstij­den door de dag.
Dát en de helaas weinige contacten met mensen
helpen hem er door heen.

Maar hoe dan ook,
wie die bronnen van geloof,
van de Mis, van gebed en over­we­ging
nu meer integreert in het leven
staat als het ware klaar
voor on­ver­wachte gebeur­te­nissen
als deze pandemie
en ontsteekt een lamp,
een licht in zijn of haar leven.

De tien meisjes

Een lamp die licht geeft,
heeft olie nodig
waarop die kan bran­den.
Daarover gaat de parabel
die Jezus op deze dag in het evan­ge­lie ver­telt.

Dat verhaal gaat over tien meisjes
die uitge­trok­ken waren
om de bruidegom te verwel­ko­men.
Die kwam volgens Joodse traditie
‘s avonds met zijn bruid,
die hij bij haar thuis had op­ge­haald,
naar het huis van zijn ouders,
daar zou nog een feest wor­den gevierd
om het huwe­lijk te vieren
en dan begon daarna het samen wonen
en de huwe­lijkse samen­le­ving.
Voor het huis van de bruidegom
stond volgens de traditie
een schare meisjes klaar in de avond
met lampen of fakkels
om de bruidegom en zijn bruid
te verwel­ko­men,
maar de bruidegom is laat.
Dat is het beeld dat Jezus schetst
en dat al Zijn toehoor­ders ken­den.

De meisjes die olie waren gaan kopen
omdat ze die niet had­den mee­ge­no­men,
krijgen te horen
als ze ein­de­lijk aan­ko­men bij het feest:
“Ik ken u niet, wees dus waak­zaam”.

De zin van de parabel

Wees waak­zaam?
Maar ze waren toch alle tien in slaap gevallen?
“Allen dommel­den zij in en sliepen”.
En die andere, ver­stan­dige meisjes
lijken niet erg sympathiek,
ze willen niets van hun olie geven,
‘samen delen’ zit er niet in.
En waarom wordt de bruid trouwens niet genoemd,
maar alleen de bruidegom?

In deze details wordt de bete­ke­nis
van deze parabel,
van dit verhaal van Jezus dui­de­lijk:
de waak­zaam­heid zit er in
tij­dig de olie mee te nemen
waar­mee je de bruidegom
van onze ziel en van de Kerk,
kunt verwel­ko­men.
Die domme meisjes
had­den zich niet voor­be­reid
op wat nog zou komen.
Een slimme meid
is op de toe­komst voor­be­reid.

Die gees­te­lij­ke olie van onze waak­zaam­heid,
zijn ons geloof en ver­trouwen,
onze inzet voor de naaste
en alles waardoor ons leven
een uitzien wordt
naar die bruidegom, Christus de Heer.

Olie delen?

Je kunt andere mensen
uit­no­di­gen en sti­mu­leren
op de weg van het geloof,
maar het is een weg
die iedere mens alleen maar zelf kan gaan,
het is een per­soon­lijke ontdek­king,
een per­soon­lijke weg,
het is Gods genade
en de ziel van een mens,
die zich opent.
Dat is een olie die je niet echt
met anderen kunt delen;
we moeten erin voor­gaan,
het zelf beleven, anderen uit­no­di­gen, opvoe­den
maar het is uit­ein­delijk een geloofsweg
die ieder per­soon­lijk zal gaan of niet zal gaan.

Sta klaar

Laten we uit­no­di­gen en bid­den:
wees op je toe­komst voor­be­reid,
sta klaar met lampen vol olie,
verwacht de Heer,
die bruidegom van je ziel.

 

Gebed van de gelo­vi­gen (Voor­bede)

Eenheid van de chris­te­nen

1. Op de voor­spraak van de heilige Wil­li­brord willen we op deze Wil­li­brord­zon­dag bid­den voor de een­heid van alle chris­te­nen, dat wie in ver­deeld­heid zijn uiteen gegaan, weer mogen samen­ko­men in de ge­za­men­lijke belij­denis van het geloof en de een­heid van de kerk­ge­meen­schap. Laat ons bid­den.

Missio­naire kerk

2. Laten we bid­den dat we een missio­naire kerk zullen zijn, die naar het voor­beeld van de heilige Wil­li­brord, de blijde bood­schap van het evan­ge­lie aan alle mensen brengt; en bid­den we om zegen voor onze paus Fran­cis­cus, alle her­ders van de kerk en allen die zich inzetten voor de kerk en de bood­schap van het evan­ge­lie. Laat ons bid­den

Corona-pandemie

3. Op de voor­spraak van Maria, moe­der van alle mensen, vragen we om een spoe­dig einde van de Corona-pandemie en om kracht en zegen voor allen die lij­den onder dit virus en onder alles wat de pandemie teweeg brengt. Laat ons bid­den.

Waakzame mensen

4. We bid­den ook voor ons­zelf en voor allen die ons dier­baar zijn: dat het geloof een kracht en een schat mag zijn, die ons leven verrijkt en ons helpt om uit te zien naar de komst van de Heer. Bidden we ook voor alle mensen die niet geloven of zich niet in geloofs­vra­gen ver­die­pen, dat de genade van God een ope­ning mag vin­den om hun hart te vervullen met hoop en liefde, geloof en ver­trouwen. Laat ons bid­den

Vrede en mensen­rechten

5. laten we ook bid­den om vrede en vei­lig­heid voor alle mensen; dat zij elkaar res­pec­teren, ook als zij van mening verschillen en dat de rechten van de mens overal geëerbie­digd zullen wor­den. Laat ons bid­den

Terug