Arsacal
button
button
button
button


Een trieste geschiedenis...

Rapport over ex-kardinaal McCarrick is verschenen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 november 2020 - 706 woorden

Gisteren is het rapport ver­sche­nen met het onder­zoek naar het schandalig gedrag van ex-kar­di­naal Theodore McCarrick en naar wat er mis is gegaan bij de be­han­de­ling van klachten daarover. Het is een beschamend dossier, maar het is goed dat de H. Stoel het ini­tia­tief heeft geno­men dit onder­zoek te doen en het uit­ge­breide rapport (447 pagina's) te publiceren.

Het Rapport

Die publi­ca­tie werd dins­dag 10 no­vem­ber door Het Staats­secre­ta­riaat gedaan. Uit het rapport blijkt dat in het begin ver­schil­lende mel­dingen niet serieus zijn geno­men en dat er gelogen werd door onder meer drie bis­schop­pen die er meer van wisten, toen de toen­ma­lige paus een nader onder­zoekje liet doen. Naast kar­di­naal John O'Connor van New York die dui­de­lijk en gewetens­vol aangaf wat hem ter ore was geko­men, waren er andere bis­schop­pen die hebben toegedekt.

Meeleven

Ik wil mijn meeleven uit­spre­ken met alle slacht­of­fers van seksueel grens­over­schrij­dend gedrag, die door zulke berichten hun eigen erva­ringen en pijn vaak weer een keer moeten doormaken. Ik hoop dat deze publi­ca­tie bijdraagt aan gene­zing en recht voor slacht­of­fers.

Goed oor­deel, goede be­han­de­ling

Ik hoop dat ik altijd goed zal rea­geren en acteren als mij derge­lijke mel­dingen van verwerpe­lijk gedrag wor­den gedaan. Daarbij realiseer ik me dat het altijd moei­lijk zal zijn om een goed en recht­vaar­dig, afgewogen oor­deel te geven en mensen te be­scher­men tegen dit soort roofdieren.

Soms bena­de­ren slacht­of­fers me per­soon­lijk met bij­voor­beeld verzoeken om meer compen­sa­tie dan zij had­den gekregen. Dan moet ik echter naar de pro­ce­dures ver­wij­zen die voor onder­zoek en toeken­ning bestaan of beston­den.

IHet komt soms voor dat een mel­ding als een verzinsel of wraak­oefe­ning wordt gedaan of voort­komt uit een psy­chi­sche conditie. Maar dat betekent alleen dat er een zorg­vul­dig onder­zoek moet wor­den gedaan, niet dat een mel­ding weggewuifd kan wor­den, zoals in het geval van McCarrick gedaan schijnt te zijn. Ook als het hier vol­was­se­nen betreft die slacht­of­fer zijn gewor­den, is het genoemde gedrag niet alleen een schen­ding van het celi­baat, maar tevens mis­bruik van een (machts)positie en van een gees­te­lijk ambt en erns­tige bescha­diging van een andere persoon. Helaas is het niet zel­den zo dat daders (te) weinig gevoel hebben voor wat zij iemand aandoen.

Worsteling

Een pries­ter kan moeten worstelen met seksua­li­teit, hij is een mens. Hij zal als het goed is, begrip ont­moe­ten en hulp en steun krijgen als hij in die worsteling zit en zijn celi­baat (weer) goed wil beleven (of soms moet besluiten dat het pries­ter­schap geen geëigende weg voor hem is).

Het kan en mag echter niet betekenen dat iemand anders de dupe wordt van zo'n worsteling. Een geval als dit van McCarrick maakt tege­lijk dui­de­lijk dat het niet zo is dat alles prima gaat als de kerk het celi­baat maar opheft.

Be­han­de­ling van mis­bruik

Paus Fran­cis­cus heeft de laatste jaren vrij veel aan­dacht besteed aan de be­han­de­ling van mis­bruik. Er is de laatste jaren ook in de katho­lie­ke kerk in ons eigen land veel gedaan om tot betere en zorg­vul­diger pro­ce­dures te komen. VOG's en antece­denten­ver­kla­ringen wor­den bij­voor­beeld stan­daard aan­ge­vraagd. Er is een Gedrags­co­de en een Regle­ment voor de be­han­de­ling van klachten met een onaf­han­ke­lijke klachten­com­mis­sie, er zijn ver­trouwens­personen enz. En er wordt meer aan­dacht aan besteed in de oplei­dingen en in de selectie van kan­di­da­ten, om maar kort enkele van de be­lang­rijk­ste zaken te noemen.

Onder­zoek posi­tief

Het geval McCarrick is (weer) een les en een posi­tief punt is dat het Staats­secre­ta­riaat in opdracht van Paus Fran­cis­cus tot een gedegen onder­zoek is over­ge­gaan en dat dit is ge­pu­bli­ceerd.

Posi­tief aan deze hele affaire is dus dat er steeds meer open­heid komt, dat er een dege­lijk rapport ligt, dat er maat­regelen geno­men wor­den om herhaling te voor­ko­men en dat het probleem steeds beter in zicht komt, ook ‘hoe het werkt’.

Laten we bid­den om zegen en gene­zing voor de slacht­of­fers, om zuive­ring voor de kerk en haar be­die­naren, om een open en goede be­han­de­ling als mis­bruik zich voordoet.

De gehele tekst van het rapport en de pre­sen­ta­tie van de kar­di­naal staats­secre­taris, kard. Pietro Parolin, is hier te lezen:

Het rapport:

Ver­kla­ring van kar­di­naal Parolin:

Terug