Arsacal
button
button
button
button


Bij de demonstratie van Europe Must Act in Amsterdam

steun voor de vluchtelingen

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 15 november 2020 - 764 woorden
stadsdiaken Colm Dekker (Sant' Egidio) spreekt
stadsdiaken Colm Dekker (Sant' Egidio) spreekt
tentenkamp op het Museumplein
tentenkamp op het Museumplein
diaken Colm Dekker voor de tenten
diaken Colm Dekker voor de tenten

Op het museum­plein in Am­ster­dam vond zon­dag 15 no­vem­ber een van de demonstraties plaats die door Europe Must Act zijn geor­ga­ni­seerd om aan­dacht te vragen voor het trieste lot van de vluch­te­lingen in menson­te­rende, over­volle vluch­te­lingen­kampen. Ik was daar samen met de stadsdiaken van de katho­lie­ke kerk voor Am­ster­dam Colm Dekker om mijn steun te betuigen.

Wereldarmen­dag

Paus Fran­cis­cus heeft deze dag tot Wereldarmen­dag uit­ge­roe­pen en het was voor mij dus een mooie gelegen­heid om daar aan­dacht aan te beste­den door op deze manier voor een beter lot van de vluch­te­lingen op te komen, zoals paus Fran­cis­cus dat al vele malen heeft gedaan.

Link naar het eve­ne­ment

Mijn state­ment is onderaan dit bericht te vin­den; het eve­ne­ment is te volgen op (bijdrage van Colm Dekker en mij vanaf de 39e minuut):

De demonstratie

Er was slechts een beperkt aantal mensen fysiek aanwe­zig. Van­wege de covid-19-restricties had de organi­sa­tie ie­der­een gevraagd het eve­ne­ment zoveel moge­lijk online te volgen. Het was bovendien niet erg aan­trek­ke­lijk om ter plaatse te zijn, omdat het weer ronduit slecht was, maar (zo werd aange­ge­ven) dit maken de vluch­te­lingen ook mee en zij leven in de kampen in veel slechtere condities.

Tenten­kamp

Op het museum­plein waren vele tenten geplaatst als symbool voor de vluch­te­lingen­kampen. De tenten, bijeen­ge­bracht door een crowdfun­dingsactie, wor­den gedo­neerd aan de vluch­te­lingen in Calais die vaak alleen maar op straat kunnen slapen.

Sprekers

Er waren twee blokken met sprekers. Ik was samen met Colm Dekker en ver­schil­lende anderen in het eerste blok dat iets na 14.00 uur begon. Onder de sprekers waren ver­schil­lende mensen die zelf erva­ring had­den opgedaan in Moria, waar ook mensen van Sant’ Egidio actief zijn.

 

Toespraak bij de demonstratie van Europe Must Act

Mijn broe­ders hoe­der?

De afwerende, smalende vraag van Kain in het eerste boek van de bijbel luidde: “Ben ik mijn broe­ders hoe­der?” Kain vond dui­de­lijk dat hij niet zijn broe­ders hoe­der was, maar ons ant­woord op die vraag moet een volmon­dig “ja” zijn.

Daarover heeft paus Fran­cis­cus een dui­de­lijke En­cy­cliek ge­schre­ven, die vorige maand ver­sche­nen is: ‘Fratelli tutti’: Ja, we zijn allen broe­ders en zusters! Wij dragen een verant­woor­de­lijk­heid voor elkaar.

Fort Europa

Wat houdt dat concreet in? Het mag niet lan­ger door­gaan dat wij, mensen uit de rijke lan­den, grond­stof­fen en hulp­bronnen plun­de­ren, dat wij ons­zelf in relatieve weelde baden, de armen daar­van de lasten laten dragen en die arme mensen ver­vol­gens tegen­wer­ken en blokkeren als zij in nood zijn geko­men of gebrek lij­den, door hoge hekken om het “fort Europa” te plaatsen.

Uit angst voor wie anders is, bouwen we muren om ons­zelf te be­scher­men. En wat is het gevolg? “Nieuwe muren wor­den opge­trok­ken als bescher­ming van zich­zelf, de wereld daar­bui­ten houdt op te bestaan, alleen ‘mijn’ wereld blijft over en tenslotte wor­den andere mensen niet lan­ger gezien als mensen met een onvervreemd­ba­re waar­dig­heid, maar alleen maar als ‘zij’” (Fratelli tutti, 27): zij moeten het zelf maar uitzoeken.

Mens-zijn

Maar het is nood­za­ke­lijk en urgent dat wij verant­woor­de­lijk­heid nemen en gaan beseffen dat het geluk en de voorspoed, de vrij­heid en een mens­waar­dig bestaan van mensen die als vluch­te­ling hulp en opvang vragen, ook onze eigen toe­komst, ons eigen wel­zijn en ons eigen mens-zijn dienen. Iedere keer als wij ons afsluiten voor de nood van anderen, is ons mens-zijn ook een verliezer; dat mens-zijn sijpelt dan lang­zaam weg.

Verenigde inzet

Er zijn geen twee­derangs bewoners van deze aardbol. Wie twee­derangs mensen creëert, die niet mee mogen tellen, onder­graaft uit­ein­delijk het vreed­zaam sa­men­le­ven en de toe­komst van de wereld en de mens­heid, want die toe­komst is van ons samen. We staan voor grote uit­dagingen op glo­baal niveau, die we alleen met verenigde, we­reld­wijde inzet kunnen oplossen.

Speer­punt-acties

De ope­ning van humanitaire corridors voor de opvang van vluch­te­lingen en het creëren van veilige routes voor vluch­te­lingen en het tegen­gaan van mensensmokkel, evenals de zorg voor min­der­ja­rige vluch­te­lingen zon­der be­ge­lei­ding en de be­vor­de­ring van begrip en open­heid voor andere culturen door voor een cultuur van dialoog te gaan, zijn be­lang­rijke speer­pun­ten.

De humanitaire corridors

In meer­dere lan­den van Europa zijn met steun van Sant’ Egidio en de katho­lie­ke kerk humanitaire corridors ge­rea­li­seerd om kwets­ba­re vluch­te­lingen veilig over te brengen. De intake wordt zorg­vul­dig gedaan in vluch­te­lingen­kampen en op locaties van her­komst, zodat wie recht heeft op opvang die zon­der grote problemen kan krijgen. Een groeiend aantal lan­den doet hiermee goede erva­ringen op. Ik hoop dat dit in Neder­land ook moge­lijk zal wor­den.

Terug