Arsacal
button
button
button
button


Week Katholiek Onderwijs 2020

Maandag 14 t/m vrijdag 18 december 2020

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 november 2020 - 290 woorden

Hoewel er dit jaar veel anders was en nog steeds is, kunnen we op de advents- en kerst­tijd de klok gelukkig gelijk­zet­ten. Daarom hebben we, zoals u van ons gewend bent, gezorgd voor les- en in­spi­ra­tie­ma­te­riaal voor deze sterke tijd. We hebben daarbij reke­ning gehou­den met de digitale aard van het onder­wijs dit jaar, dus ook online is het ma­te­ri­aal goed te gebruiken.

Basis­on­der­wijs

Voor het basis­on­der­wijs hebben we in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een prach­tig project ont­wik­keld: ‘Het cadeau voor de wereld’. Het gaat over koning Guldemond die zijn on­der­da­nen een bij­zon­der boek met het kerst­ver­haal wil schenken. Maar hij weet niet meer precies hoe het gaat. De hof­hou­ding helpt hem om het verhaal weer compleet te maken, vanuit hun eigen bele­ving. Het verhaal is zowel voor onder- als boven­bouw uit­ge­werkt in een over­zich­te­lijk werk­boek. Voor de onder­bouw is er een kleurig, digi­taal prenten­boek. Het verhaal van koning Guldemond is de opstap naar het kerst­ver­haal met liedjes en gebe­den, verrassende werk­vor­men en een opzet voor een kerst­vie­ring.

Voort­ge­zet onder­wijs

‘In blijde ver­wach­ting’ is de titel van het project voor het voort­ge­zet onder­wijs. Het verhaal van Maria die zwan­ger is van een bij­zon­der kind en het kerst­ver­haal over de geboorte van haar zoon Jezus wor­den gekop­peld aan twee andere verhalen uit onze tijd. De auteurs hebben voor onder- en boven­bouw een scala aan uit­da­gende werk­vor­men bedacht die de leer­lin­gen op ver­schil­lende manieren naar de verhalen laat kijken, o.a. vanuit een levensbeschouwe­lijk per­spec­tief en vanuit een maat­schap­pe­lijke insteek. Ook de ver­wach­tingen en dromen die ze hebben over hun eigen toe­komst komen aan bod. Genoeg aan­kno­pings­pun­ten voor on­ver­wachte gesprekken!


Terug