Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe leden van het kathedraal kapittel

Wat doet een kapittel eigenlijk?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 november 2020 - 392 woorden
de beide nieuwe leden van het kapittel
de beide nieuwe leden van het kapittel
Nieuwe leden van het kathedraal kapittel

Vrij­dag 20 no­vem­ber vond de ver­ga­de­ring van het ka­the­draal kapit­tel plaats, waarin onder meer de jaarreke­ning van het bisdom werd be­spro­ken. Ook wer­den twee nieuwe kanun­niken welkom geheten: dr. Rafael Ojeda, die tij­de­lijk tot kanun­nik is benoemd vanuit de pries­ter­raad en - zoals gebruike­lijk - de vica­ris generaal, mgr. dr. Bart Putter. Ook koos het kapit­tel een penitencier.

Tijde­lijke kanun­niken

De bis­schop is vrij om kanun­niken te benoemen na het kapit­tel gehoord te hebben (c. 509 par. 1), maar de toepas­singsbesluiten van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie schrijven voor dat tenminste zes leden van het kapit­tel moeten wor­den gekozen uit de pries­ter­raad. Gezien het aantal kanun­niken dat in de pries­ter­raad zit, moet er nu nog één tij­de­lijke kanun­nik wor­den benoemd. Deze leden zullen lid van het kapit­tel zijn voor de termijn van hun lidmaat­schap van de pries­ter­raad.

Enkele taken van het kapit­tel

Het ka­the­draal kapit­tel vervult in Neder­land ook dat taken van het consultoren­col­lege, dat toestem­ming moet geven bij zeer grote finan­ciële beste­dingen (han­de­lin­gen van bui­ten­ge­woon beheer) en bij kost­ba­re verkopen (vervreem­dingen) en gehoord moet wor­den bij finan­ciële beslis­singen die van tame­lijk groot belang zijn, gelet op de eco­no­mische situatie van het bisdom (cc. 1277; 1292).

Functies binnen het kapit­tel

Vica­ris drs. Gerard Bruggink was eer­der al door het kapit­tel als proost (voor­zit­ter) gekozen, deken Ambro Bakker sma tot se­cre­ta­ris en rector lic. drs. Jeroen de Wit tot thesaurier (kapit­tel-econoom). Alleen de penitencier moest nog wor­den aangewezen, omdat kanun­nik André van den Hout die penitencier was, die taak niet kan combineren met die van bis­schop­pe­lijk vica­ris (c. 478 par. 2). Het kapit­tel koos als nieuwe penitencier dr. Rafael Ojeda, rector van de O.L. Vrouwe­kerk in Am­ster­dam.

Penitencier

De penitencier heeft bij­zon­dere vol­machten om van zon­den en straffen te ontslaan in de biecht ()c. 508 par. 1) en hij is een biecht­va­der en gees­te­lijk leidsman met grote erva­ring. Hij kan als zodanig door de gelo­vi­gen wor­den bena­derd in de O.L. Vrouwe­kerk of bij grote plech­tig­he­den in de ka­the­draal. Ik was dan ook gelukkig met het voorstel van het kapit­tel en ben dank­baar dat hij deze taak op zich wil nemen.

Benoe­ming

Tijdens de ver­ga­de­ring werd de benoe­mings­brief overhan­digd en het kanun­niken­man­teltje overreikt, dat de kanun­nik bij gelegen­he­den draagt als hij in koorkle­ding is (zie foto's).

Van harte fe­li­ci­te­ren we de beide nieuwe kanun­niken en de nieuwe penitencier en wensen hun alle zegen toe voor deze opdracht!

Terug