Arsacal
button
button
button
button


Getuige zijn...

Tweede kerstdag in Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 december 2012 - 296 woorden
Gedeelte van de kerststal in de kerk in Uithoorn
Gedeelte van de kerststal in de kerk in Uithoorn

Op tweede kerst­dag was ik in Uithoorn waar door pa­ro­chi­anen een prach­tig Napoli­taanse kerst­stal was gemaakt (zie foto). We ston­den stil bij Stefanus, de eerste marte­laar. Marte­laar betekent let­ter­lijk: Getuige en in die zin moeten we na­tuur­lijk allemaal mar­te­la­ren zijn. Voor ons chris­te­nen heeft het niets met geweld of terrorisme te maken, integen­deel. Het Chris­ten­dom is de gods­dienst die juist eer­der geweldloos­heid, weerloos­heid en liefde verkon­digt: je vijan­den lief­heb­ben, je andere wang toekeren...

Jezus zelf wordt geboren als kind in eens stal. Paus Bene­dic­tus trekt in zijn nieuwe Jezus-boek de parallel met de ark van het verbond, voor de Joden hét symbool van Gods te­gen­woor­dig­heid, geplaatst in het heilige der heiligen van de tempel, waar de heer­lijk­heid Gods neerdaalde. Op het gou­den verbondsdeksel (kapporet) van deze prach­tig versierde ark bevon­den zich - volgens de beschrij­ving in het boek Exodus - twee cherubs.

De nieuwe 'ark van het verbond' daar­en­te­gen is een voe­derbak voor dieren waarin de Heer wordt gelegd en de nieuwe cherubs zijn een os en een ezel... De Heer zelf kiest voor eenvoud en weerloos­heid, Hij wordt ver­volgd en vermoord, maar vraagt aan Petrus (en aan ons) het zwaard in de schede te steken omdat Hij de beker die de Vader Hem geeft wil drinken (Jo. 18,11).

Nog steeds is het chris­ten­dom de meest ver­volgde gods­dienst ter wereld.... Ieder jaar sterven er weer vele chris­te­nen voor hun geloof. We wor­den ons dat bewust door de avond van de mar­te­la­ren die “Kerk in nood” ieder jaar - ook het komend jaar weer, or­ga­ni­seert. Paus Bene­dic­tus ver­telt in zijn boek dat de Romeinen de grot waarin Jezus werd geboren en die voor chris­te­nen een plaats van vere­ring was gewor­den, maar gauw hebben omgetoverd in een hei­dense tempel...

Terug