Arsacal
button
button
button
button


Eerste vergadering Diocesane Pastorale Raad na bisschopswisseling

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020 - 328 woorden

Dins­dag­avond 24 no­vem­ber ver­ga­derde de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad, niet fysiek, maar online. Het was door de Corona-tijd de eerste ver­ga­de­ring sinds februari. En na­tuur­lijk werd er over Corona ge­spro­ken maar ook over de uit­kom­sten van een enquête onder 54 jon­ge­ren in het kader van The Mis­sio­na­ry School: Hoe kijken jon­ge­ren tegen de pa­ro­chies aan?

Enquête

Over de re­sul­taten van dit onder­zoek zal nog bij een andere gelegen­heid wor­den ge­com­mu­ni­ceerd, zodat ook de re­sul­taten van het gesprek daarover in de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad (DPR) kunnen wor­den mee­ge­no­men. Bij deze impact-analyse: "Waar liggen de kansen van de missio­naire Kerk?" zal nog een pre­sen­ta­tie wor­den ge­schre­ven en de sug­ges­ties van de DPR wor­den ver­werkt. Wat me vooral opviel is dat jon­ge­ren het vaak las­tig vin­den om door een vast­geroeste manier van doen heen te breken, waarbij het soms meer om het gebouw gaat dan om het geloof. Volgens de jon­ge­ren is er in de maat­schap­pij behoefte aan ge­meen­schap en een rust­punt; ook de bele­ving en erva­ring van het geloof wordt be­lang­rijk geacht.

Corona

De leden van de DPR ver­tel­den over de impact die Corona heeft op hun pa­ro­chies en de moge­lijk­he­den die zij zagen voor de vie­ring van het kerst­feest. Op het ideeënplatform kerst­mis 2020, op de web­si­te van het bisdom, wor­den allerlei praktijken en ideeën ver­woord die de pa­ro­chies kunnen in­spi­re­ren. Mij ver­baasde nogal dat ver­schil­lende leden niet nega­tief waren over de finan­ciële con­se­quenties van de pandemie. Ver­schil­lende leden meen­den dat de terugval in hun pa­ro­chies meeviel. Daar hoor ik echter ook dui­de­lijke andere gelui­den over. Er wer­den door de leden dan ook verchillende sug­ges­ties gedaan - die in som­mi­ge van hun pa­ro­chies met succes waren geprakti­zeerd - om de finan­ciële situatie onder de aan­dacht van de pa­ro­chi­anen te brengen en hen uit te nodigen iets extra's over te maken.

Een volgende ver­ga­de­ring zal onder meer wor­den gewijd aan de speer­pun­ten die ik heb ver­woord in de brief bij mijn aantre­den.

Terug