Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van een goede herder....

Uitvaart van pastoor André Goedhart

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 december 2020 - 538 woorden
Pastoor Goedhart opgebaard achter in 'zijn' kerk
Pastoor Goedhart opgebaard achter in 'zijn' kerk

Donder­dag 3 de­cem­ber vond in Zaan­dam de uit­vaart plaats van pastoor André Goedhart, die 35 jaar lang werk­zaam is geweest in de Sint Boni­fa­tius­kerk in die plaats. Diaken Henk Bak, goede vriend van de over­le­de­ne, hield de preek die volgens de opdracht van de over­le­de­ne niet over Goedhart ging maar over het eeuwig leven. Ik sprak een woord voor­af­gaande aan de Absoute.

Pastoor Goedhart was ere­kanun­nik van het ka­the­draal kapit­tel en zo'n veer­tig jaar betrokken bij het Ziekenapos­to­laat, eerst als moderator, later als voor­zit­ter. Hij overleed kort na het andere boeg­beeld van het ziekenapos­to­laat, diaken John Versteeg. Mevr. Ineke Kosterink heeft de laatste jaren de zorg voor pastoor Goedhart op zich geno­men en daar zijn we haar bij­zon­der dank­baar voor. Pastoor-deken Floris Bun­scho­ten en pastoor Paul Stomph con­ce­le­breer­den, in de kerk waren em. hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den aanwe­zig evenals de proost van het kapit­tel, vica­ris Gerard Bruggink, pastoor Eric van Teijlingen namens het Ziekenapos­to­laat, kape­laan Nico Kerssens en ver­schil­lende andere pries­ters, alles in beperkte mate van­wege de Corona-regels die voor uit­vaar­ten een maximum van hon­derd personen toestaan, een regel waar ook de katho­lie­ke kerk zich aan houdt.

Een woord voor de Absoute

Afscheid

Vandaag moeten we afscheid nemen van een geliefd pries­ter en pastoor Andreas Fran­cis­cus Maria Goedhart. 35 jaar lang was hij hier in uw mid­den, in deze mooie St. Boni­fa­tius­kerk in Zaan­dam. Hier lag zijn hart, bij het mooie kerk­ge­bouw maar vooral bij de mensen, zoals hij eer­der al de zieken in zijn hart had gesloten als moderator en later voor­zit­ter van het ziekenapos­to­laat.

Pastoor Cornel

Ik leerde pastoor Goedhart hal­ver­wege de zeventi­ger jaren kennen toen hij jaar­lijks met pastoor Cornel, zali­ger ge­dach­te­nis, de studie­da­gen in het groot­semi­narie Rolduc bezocht. Het was in de periode dat hij kape­laan was in de pa­ro­chie van de H. Pastoor van Ars in Haar­lem.

Pas­to­rale pries­ter

André Goedhart was een echt pas­to­rale pries­ter, een goede her­der, bewogen met het lot van zijn schapen. Hij heeft ver­schil­lende andere pries­ters gast­vrij­heid verleend in de pastorie en toonde zich dan ook een harte­lijke mede­broe­der.

Bij­zon­der veel hart had hij ook voor Volen­dam en de kleine maar fijne pa­ro­chie van Bur­ger­brug waar hij goede jaren heeft beleefd.

Pries­ter in een turbulente tijd

Pastoor Goedhart is pries­ter gewor­den in een tijd dat veel ging ver­an­de­ren in het ker­ke­lijk leven: pries­ters tra­den uit, semi­na­ries wer­den opge­he­ven, li­tur­gie werd iets om mee te experimen­te­ren, het kerk­be­zoek nam af, er kwamen hippies, een seksuele revolutie en ga zo maar door.

Te mid­den van al die turbulentie bleef André Goedhart kalm en geves­tigd op de rots van het geloof, zon­der extreme stand­pun­ten of wilde experi­menten. Het ging hem als pries­ter om de dienst aan God, de trouw aan de Kerk en de her­der­lijke liefde voor de mensen. We zijn hem er vandaag dank­baar voor en we zou­den die dank­baar­heid vandaag in deze kerk met velen hebben geuit als niet Corona ons beper­kingen oplegde.

Ga binnen...

We bevelen hem nu aan, aan zijn Schepper en Heer, die hij hier op aarde als pries­ter te­gen­woor­dig heeft gesteld. Moge die Heer hem nu ten volle deel laten hebben aan Zijn her­der­lijke liefde; moge hij zeggen tot pastoor André Goedhart: “Vriend, ga binnen in de vreugde van je Heer”.

Terug