Arsacal
button
button
button
button


Exorcisme, gesprekken en een nieuwe diaken

Williberordavond in het seminarie

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2020 - 426 woorden
Lezing van vicaris Bruggink
Lezing van vicaris Bruggink

Maan­dag 7 de­cem­ber vond de maan­de­lijkse Wil­li­brord­dag plaats in het Sint Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo. Ik was er voor het gesprek met de jonge pries­ters en de Eucha­ris­tie­vie­ring en voor de lezing van vica­ris Bruggink over zijn ambt als exorcist. Vanuit Schiphol kwam diaken Jaider binnen, die nu eerst in qua­ran­tai­ne moet.

Gesprek met de jonge pries­ters

Zoals mgr. Punt dat ook altijd heeft gedaan, heb ik iedere eerste maan­dag van de maand, tij­dens de Wil­li­brord­dag waarop de jonge pries­ters hun voort­ge­zette vor­ming hebben, een gesprek met de pries­ters die de laatste vijf jaar zijn gewijd. Twee van hen waren door omstan­dig­he­den verhin­derd, van de overige acht heb ik de erva­ringen in deze rare corona-tijd mogen horen, met de problemen, maar ook met de mooie erva­ringen. Het was goed hen te kunnen ont­moe­ten.

Exorcisme

Vica­ris Bruggink hield de Wil­li­brord­le­zing waaraan de jonge pries­ters en se­mi­na­risten deel­ne­men. Hij is de hoofdexorcist van het bisdom. Mensen die onder bezeten­heid lij­den, wor­den met hem in contact gebracht, maar het is voor een ervaren exorcist als vica­ris Bruggink is, be­lang­rijk goed te on­der­schei­den, want lang niet alles wat zich als bezeten­heid aandient, is dat ook wer­ke­lijk. Bruggink heeft in Rome een oplei­ding tot exorcist gevolgd en dat was goed te merken aan de gedegen wijze waarop hij de materie uiteen zette. Nuttig voor alle toehoor­ders was het on­der­scheid dat hij aanbracht tussen gebe­den om be­vrij­ding, die door ie­der­een mogen wor­den gedaan - bij­voor­beeld door handopleg­ging en een per­soon­lijk gebed - en een formeel exorcisme met de gebe­den van de Kerk waarvoor iemand een zen­ding moet hebben van de bis­schop.

Qua­ran­tai­ne

Na de lezing was er een korte ont­moe­ting - op afstand - met diaken Jaider Chantre Sanchez, die in ons semi­na­rie heeft gestu­deerd voor een ge­meen­schap, maar nu terug keert in het bisdom. De aanwe­zige jonge pries­ters hebben hem goed gekend en mee­ge­maakt en dat was dus een goed weerzien. Jaider gaat werken in de pa­ro­chies van het samen­wer­kings­ver­band van Heems­kerk, Castricum, Beverwijk, Wijk aan Zee. Omdat hij uit Frank­rijk is geko­men, zal hij van­wege de ovr­heids­maat­re­ge­len in ver­band met Corona eerst in qua­ran­tai­ne gaan. Dat is in het semi­na­rie wel goed te regelen.

Eucha­ris­tie

De Eucha­ris­tie­vie­ring was op de voor­avond van het hoog­feest van de On­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria in conjunctie met de eerste Vespers. In de homilie heb ik stil gestaan bij de bete­ke­nis van de on­be­vlekte ont­van­ge­nis die Maria aanduidt als begin van de nieuwe schep­ping. Als nieuwe Eva heeft zij haar hoofd gebogen en haar "ja" ge­spro­ken toen God haar vroeg de Moeder van Zijn Zoon te wor­den.

Terug