Arsacal
button
button
button
button


Seminarie brengt CD uit: 'Kom, Immanuel'

Kerkliederen voor het hele jaar

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 december 2020 - 481 woorden

Se­mi­na­risten van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord in Heiloo hebben onlangs de CD Kom, Immanuel uit­ge­bracht met kerk­lie­de­ren voor het hele jaar.

De CD bevat een twin­tigtal populaire lie­de­ren in ver­schil­lende stijlen die op een aan­trek­ke­lijk manier wor­den gebracht. De CD is te be­stel­len voor € 15,- (excl. verzend­kos­ten) bij het semi­na­rie. De opbrengst is voor de pries­ter­oplei­ding.

In het tekst­boekje heb ik het volgende voor­woord ge­schre­ven, waarin ik inga op de geest die uit deze CD naar voren komt:

Een missio­naire geest

"Wat hebben ze mooi gezongen"

Het is nog niet zo heel lang gele­den gebeurd - ik denk dat het bij een diaken­wij­ding was: De gelo­vi­gen verlieten na de fees­te­lij­ke vie­ring de grote bede­vaart­ka­pel van Heiloo en zei­den tot elkaar: “Wat hebben ze mooi gezongen”. Ie­der­een was onder de indruk van de fraaie zang maar niemand had dit tevoren verwacht, want de zan­gers waren se­mi­na­risten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (uit het Re­demp­to­ris Mater- en het Wil­li­brord­semi­narie) die hun vor­ming en oplei­ding volgen in Heiloo, in het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood en die voor het eerst in zo’n grote plech­tig­heid had­den gezongen. Onder lei­ding van hun muziek­do­cent, de pries­ter Álvaro Rodriguez Lucque, waren de pries­ter­stu­denten tot een prach­tig re­sul­taat geko­men.

De CD

Het is dus niet vreemd dat daarna de gedachte opkwam om meer mensen van deze zang te laten genieten en gelegen­heid te geven om door de mooie muziek op een bij­zon­dere wijze met de toe­koms­tige pries­ters van ons bisdom verbon­den te zijn. Het re­sul­taat ligt voor U!

De 22 lie­de­ren op de CD die U hierbij aantreft, nemen U mee door het li­tur­gisch jaar. Het zijn lie­de­ren die verbon­den zijn met de Advent, de Kerst­tijd, de Veer­tig­da­gen­tijd, de Goede Week, de Paas­tijd of de vere­ring van Maria. Som­mi­ge lie­de­ren zijn bij ons heel bekend, andere lie­de­ren laten U kennis­ma­ken met de muzikale tradities van andere lan­den; het gaat om muziek in ver­schil­lende stijlen en toch is alles op deze CD authen­tiek reli­gi­euze muziek.

verwel­ko­mend én authen­tiek

Zo laat de CD iets van de missio­naire geest zien waarin de pries­ters voor de nieuwe gene­ra­ties wor­den opgeleid: de se­mi­na­risten zullen pries­ters zijn voor oor­spron­ke­lijke Neder­lan­ders en voor mensen met een andere ach­ter­grond, voor mensen die dicht bij kerk en geloof zijn en voor mensen die veraf staan, voor oud en jong. Allen willen zij tegemoet tre­den met de verwel­ko­mende liefde die uit deze muziek spreekt en met de authen­tieke bood­schap van het evan­ge­lie, zon­der die te verdraaien of ver­wa­teren, want zij geloven dat dit blijde nieuws bestemd is voor alle mensen en dat dit vreugde, vrede en ver­trouwen schenkt.

Van harte hoop ik dat U ervan zult genieten en dat U bij het luis­te­ren naar de muziek van deze CD iets zult proeven van de bezieling, van het vuur dat er achter zit.

+ Johannes Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Terug