Arsacal
button
button
button
button


Bij de Verklaring over de Vrouwe van alle Volkeren

Toelichting en pastoraal woord

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 december 2020 - 770 woorden
Kapel van de Vrouwe van alle volkeren
Kapel van de Vrouwe van alle volkeren

Op 30 de­cem­ber 2020 is op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een Verhel­dering ge­pu­bli­ceerd aan­gaande de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren. Hier­on­der vindt U van mijn hand een toelich­ting en pas­to­raal woord bij die Verhel­dering.

De tekst van de Verhel­dering is opge­steld in overleg, de eindredactie is van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer en op 26 de­cem­ber 2020 door de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli, meege­deeld. De on­der­staan­de Toelich­ting en Pas­to­raal woord is vrijwel geheel van mij; heden­mor­gen (30 de­cem­ber) heeft de Prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, Kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer s.j., zijn akkoord gegeven op deze tekst.

Het gaat dus niet om een eigen oor­deel van mij over de echt­heid van de ver­schij­ningen en bood­schappen, maar om de aanvaar­ding van het oor­deel van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer.

In 1983 schreef de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. B. Wüsten­berg, aan de toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem: "Zijne Eminentie kar­di­naal Ratzin­ger verzoekt me echter thans, het advies van Uwe Excellentie in te winnen omtrent volgend voorstel: zou het niet moge­lijk blijken, een dui­de­lijk on­der­scheid te maken tussen de kwestie van de ver­schij­ningen, en ander­zijds de devotie tot Maria als "Vrouwe van alle volkeren"? In zulk geval zou men kunnen over­we­gen deze titel ker­ke­lijk te erkennen". Dit leidde daarna uit­ein­delijk tot de ver­dere stappen die zijn geno­men door mgr. Bomers en mgr. Punt.

De ondui­de­lijk­heid die recent ontstond en de vele berichten in allerlei media, hebben me ertoe gebracht contact op te nemen met de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer om verhel­dering te vragen.

Toelich­ting en pas­to­raal woord bij de Ver­kla­ring ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren

De devotie tot Maria als Vrouwe en Moeder van alle Volkeren is goed en waarde­vol, maar moet ge­schei­den blijven van de bood­schappen en ver­schij­ningen. Deze zijn niet erkend door de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer. Dat is de kern van de verhel­dering die in afstem­ming met de Con­gre­ga­tie tot stand is geko­men nadat de laatste tijd in binnen- en bui­ten­land allerlei berichten over de devotie waren ver­sche­nen.

De Ver­kla­ring die nu voorligt is het re­sul­taat van de bespre­kingen die ik heb gevoerd met de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer naar aan­lei­ding van berichten en vragen die de laatste tijd in de pers waren ver­sche­nen.

Het gebruik van de afbeel­ding en het gebed - altijd in de vorm die door de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer in 2006 werd goedge­keurd - is toe­ge­staan. Ook gebeds­da­gen ter ere van Maria als Vrouwe van alle Volkeren kunnen plaats­vin­den maar zon­der ver­wij­zing naar de ver­schij­ningen en bood­schappen, die niet erkend zijn.

Verme­den moet wor­den wat als een (impliciete) erken­ning van de bood­schappen en ver­schij­ningen kan wor­den verstaan, omdat de Con­gre­ga­tie daar een nega­tief oor­deel over heeft uit­ge­spro­ken dat door paus Paulus VI was beves­tigd. Die stand van zaken zal voor velen een nieuw gegeven zijn. Alleen een ver­kla­ring uit 1974 was bekend in 2002 toen bis­schop Punt zich uitsprak over de authentici­teit van de ver­schij­ningen. In de tachti­ger jaren van de twin­tigste eeuw was mijn voor­gan­ger van mening dat het moge­lijk was deze devotie toe te staan; bis­schop Bomers is daar uit­ein­delijk in 1996 toe over gegaan.

Voor ie­der­een die zich met de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren verbon­den voelt is het goede nieuws van de ver­kla­ring die de instem­ming heeft van de Con­gre­ga­tie, dat de devotie tot Maria onder deze titel wordt aanvaard en er waar­de­rende woor­den aan wor­den gewijd.
Veel gelo­vi­gen zullen echter vooral pijn ervaren omdat de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer en paus Paulus VI een nega­tief oor­deel over de ver­schij­ningen hebben uit­ge­spro­ken. Tot hen zou ik willen zeggen dat ik hun teleur­stel­ling kan begrijpen. De ver­schij­ningen en de bood­schappen hebben velen geïnspireerd. Ik hoop dat het voor hen een troost zal zijn dat de vere­ring van Maria onder de titel “Vrouwe van alle Volkeren” zal blijven, onder meer in de kapel te Am­ster­dam en bij gebeds­da­gen, waar ik in het verle­den zelf ook ver­schil­lende malen bij aanwe­zig ben geweest.

Dit is het oor­deel van de Kerk en daaraan moeten we gehoor­za­men in het ver­trouwen dat de Heer Zijn Kerk leidt en niet in de steek laat; maar het hoeft de vurig­heid van onze liefde voor Maria, Vrouwe en Moeder van alle Volkeren, beslist niet te scha­den.

Ik hoop van harte dat we allen, in voor- en te­gen­spoed, alleen maar ge­sterkt zullen wor­den in de liefde voor onze hemelse Moeder, aan wie de Heer ons op het kruis heeft toe­ver­trouwd: “Vrouw, zie daar uw zoon” (Joh. 19, 26), zie hier Uw kin­de­ren, onder uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht...

Haar­lem, 30 de­cem­ber 2020

 

+ Johannes Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Terug