Arsacal
button
button
button
button


'Bekeert u'. Maar hoe zullen ze reageren?

Zondag van het Woord van God

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 24 januari 2021 - 1325 woorden
Het Woord van God als zaad dat wordt uitgezaaid (Lille)
Het Woord van God als zaad dat wordt uitgezaaid (Lille)
absis kathedraal
absis kathedraal

Op de derde zon­dag vier­den we in de ka­the­draal de zon­dag van het "Woord van God". Ook werd aan­dacht besteed aan de Bidweek voor de een­heid van de chris­te­nen en het van kracht wor­den van het VN verdrag tegen Kern­wa­pens.En we hoorde de oproep van Jezus en Jona: "Bekeert u". Maar zo'n kri­tisch geluid is best moei­lijk. Want hoe wordt het opgepakt?

In de preek (hier­on­der) ston­den we hierbij stil. Onder aan dit bericht vindt U het Gebed van de gelo­vi­gen (Voor­bede) waarin aan­dacht is besteed aan de intenties van deze zon­dag.

Een bij­zon­der gebed was er ook voor pastoor Kees van Lent (Hoofd­dorp) die in het zie­ken­huis ligt en voor de over­le­de­nen waar­on­der Pater Gerard Wilkens en Gerrit Hendrik Wienen.

De Eucha­ris­tie­vie­ring kan nog wor­den gevolgd op ka­the­draal TV: Heilige Mis - Zondag 24 januari - Derde Zondag door het Jaar - YouTube

Homilie

Beter mijn mond hou­den?


Voor veel mensen is bijna niets moei­lijker
dan iets kri­tisch’ te zeggen
over wat anderen
zeggen, doen of hebben gedaan.
Als die opmer­king inhoudt
dat iets anders of beter moet,
schrikken veel mensen terug
voor het con­fron­terende.

Kritiseren?

Som­mi­ge andere mensen doen niets liever
dan kritiseren,
hebben altijd wel een opmer­king paraat,
maar veel mensen maken zo’n opmer­king het liefst
als de mensen op wie zij die kri­tiek hebben
er niet bij zijn.

Na­tuur­lijk is dat jammer,
dat betekent dat er vaak wordt gekletst
achter de rug van mensen
die soms zelf helemaal niets
te horen hebben gekregen
van de kri­tiek die er dus wel is.

Feed back

Eigen­lijk zou­den we allemaal
blij moeten zijn
met opmer­kingen
die we te horen krijgen;
dat is “feed back”,
dat is re­flec­tie en evaluatie
en daar kunnen we van leren,
daar kunnen we door groeien.
Het beste is een sfeer
waarin er over en weer open­heid is,
met respect voor elkaars positie.

Biecht­puntje

En niet voor niets
dat we roddel en achterklap
kunnen vin­den
onder de biecht­puntjes
van ieder gewetens­on­der­zoek:
het komt veel voor,
we doen het maar al te ge­mak­ke­lijk,
zeker als we geraakt zijn
door wat anderen zeggen of hebben gedaan,
maar het is toch niet goed.

Zeg het ons

Ik zag ooit in een winkel
het opschrift staan:
“Hebt u aanmer­kingen?
Zeg het ons.
Bent U tevre­den,
ver­tel het aan anderen”.

Zender en ont­van­ger

Het is heel goed
om “feed back” te geven
en het is bepaald niet ver­keerd
om een kri­tische opmer­king goed te ont­van­gen:
daar wor­den we alleen maar beter van,
maar er is een zen­der en een ont­van­ger.
De ont­van­ger moet er open voor staan,
anders valt de opmer­king
niet in goede aarde;
de zen­der moet zijn best doen
om de bood­schap
met liefde en begrip te brengen,
die een echte uit­no­di­ging
te laten zijn
om te groeien.

Jona en Jezus

Deze zon­dag horen we in de lezingen
twee goede voor­beel­den
van personen die dat voor­tref­fe­lijk doen:
Jona en Jezus.

Jona had er vre­se­lijk tegen op gezien
om dat kri­tische geluid te laten horen,
hij had het uit­ge­steld en was weggelopen,
zo kwam hij na een storm op zee,
levend en wel
in de buik van een grote vis terecht.
Tenslotte had hij Gods opdracht
maar aanvaard
en was hij naar Ninive gegaan
om de mensen tot beke­ring
op te roepen,
zo verhaalt ons het boek Jona,
het kleinste boekje
van het Oude Testa­ment.
Jona had erg moei­lijk gevon­den,
maar toen het hoge woord eruit was,
was hij vre­se­lijk opgelucht:
het werd een succes!
De mensen luister­den
en bekeer­den zich.

Daarna moest Jona
nog wel wat barm­har­tig­heid leren,
maar dat is een ander verhaal.

Een glas-in-lood-raampje

In de Sint Jans­kerk in Gouda,
die oude kerk die nog katho­liek is geweest,
zit een klein glas-in-loodraam
waarop je Jona uit de walvis ziet komen.
Jona wijst opzij
naar de plaats waar vóór de re­for­ma­tie
het ta­ber­na­kel stond,
dus de plaats
waar de heilige communie werd bewaard
en de Heer in het sacra­ment aanwe­zig was.
Dat raampje is een zinspeling
op het woord
dat we in het evan­ge­lie over Jezus vin­den:
“Hier is meer dan Jona” (Mt. 12, 41).

Een uit­no­di­ging

Maar hoewel Jezus dus
veel groter nog is dan Jona
en dezelfde oproep deed,
had Jezus uit­ein­delijk niet zoveel succes
met Zijn predi­king.
Ook Jezus begon dus met die woor­den:
“Bekeert u”.
We hoor­den ze vandaag in het evan­ge­lie.
Het was dui­de­lijk een uit­no­di­ging:
“De tijd is vervuld,
het rijk Gods is nabij;
bekeer je en geloof
in de blijde bood­schap”.
Het is be­lang­rijk om dat te bedenken:
Jezus formuleerde die oproep
toen niet als een drei­ging,
maar veel meer als een uit­no­di­ging:
veran­der je koers
en kom tot geloof!

Bang voor een negatieve reactie

Vele mensen zijn Hem gevolgd,
dichte drommen gaven gehoor
aan Zijn oproep,
maar uit­ein­delijk sloeg de stem­ming om
door het drijven van som­mi­gen
- Fari­zeeën en Schrift­ge­leer­den -
die zich niet wil­den bekeren.
Zo stierf Jezus tenslotte
een­zaam aan het kruis.

En dat is precies
waar wij ook vaak bang voor zijn:
hoe zal het over­ko­men
als ik deze of die opmer­king maak.
Zal ik een Jona of zal ik een Jezus zijn?
Heb ik succes en win ik die persoon
of zal ik wor­den uitgekotst?

En daarom zwijgen er zo velen...

Zal ik maar zwijgen?

Soms denken mensen
over iets dat in de weg staat,
niet goed was, anders moet,
dat het weg gaat
als je er maar over zwijgt.
Maar er gebeurt iets anders:
als er niet ge­spro­ken wordt
of kan wor­den,
wordt de relatie uitgehold,
het gevaar is dan dat die ver­dampt.

Iemand had meer dan der­tig jaar lang
zijn vrouw bedrogen,
niets gezegd;
zij was mis­schien naïef geweest,
maar wat is er dan nog over
van de relatie?

Open en eer­lijk

En zo is eer­lijk­heid en open­heid
de basis voor onze relaties
met onze mede­mensen
en voor onze relatie met God.
Open­heid houdt in
een fun­da­men­tele bereid­heid
om te ver­an­de­ren,
om zich te bekeren.
Maar spreken wil zeggen
dat we de liefde in ons moeten voe­den
om vanuit die liefde
te kunnen spreken en han­de­len,
ook als onze uiting kri­tisch moet zijn.

Bekeer je en geloof...
Zo kunnen we Jezus volgen.

 

GEBED VAN DE GELOVIGEN (Voor­bede)

 

Laten we op deze “Zondag van het Woord van God” bid­den dat Gods woor­den vrucht mogen dragen in onze harten, in ons leven.

Zondag Woord van God

Laten we de Heer vragen dat vele mensen juist in deze moei­lijke tijd troost en kracht zullen putten uit het Woord van God.

Laten we bid­den dat wij­zelf en de mensen van onze tijd de bijbel zullen lezen, niet alleen als een boek over iets wat lang gele­den is gebeurd, maar als een woord van God tot ons, een levend woord, dat ons rich­ting wijst voor onze levensweg.

Bidweek Eenheid van de Chris­te­nen

Laten we bid­den dat mensen die ver­deeld zijn geraakt weer met elkaar in gesprek gaan. Laten we aan het einde van de Bidweek voor de een­heid van de Chris­te­nen vragen om Gods zegen over het oecu­me­nisch gesprek en dat dit mag lei­den tot de een­heid waarvoor Jezus heeft gebe­den. Laat ons bid­den.

Corona-tijd en Avondklok

We willen ook Gods zegen vragen voor alle mensen in ons land die het door de in­stel­ling van de avondklok extra moei­lijk hebben. We bid­den voor allen die ziek zijn, voor allen die de contacten missen, voor allen die in de Corona-tijd weinig uit­zicht zien, voor allen die zich een­zaam voelen of angs­tig. Dat God met Zijn liefde hun hart met vrede en vreugde moge vullen. Laat ons bid­den.

VN-Verdrag verbod op kern­wa­pens

Deze week is het VN-verdrag inzake het verbod op kern­wa­pens van kracht gewor­den waar­mee het bezit van kern­wa­pens illegaal wordt naar inter­na­tio­naal recht. Laten we bid­den dat alle lan­den zullen afzien van massaver­nie­ti­gings-wapens en streven naar vrede en respect voor de waar­dig­heid van iedere mens. Laat ons bid­den.

Slot­ge­bed

Hemelse Vader, aanhoor onze gebe­den voor deze intenties en voor alle vragen en noden die wij in de stilte van ons hart aan U voorleggen. Sta ons en heel de mens­heid bij en schenk ons vrede, ver­trouwen en overgave en de bereid­heid tot beke­ring. Dat wij ons open stellen voor Uw Woord, door Christus onze Heer

 

 

 

Terug