Arsacal
button
button
button
button


Willibrorddag in seminarie met aanstelling lector

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 februari 2021 - 433 woorden
De nieuwe lector
De nieuwe lector
Willibrorddag in seminarie met aanstelling lector
bedevaartspark in de sneeuw
bedevaartspark in de sneeuw

Door de beper­kingen van deze tijd was het niet moge­lijk de Wil­li­brord­dag op de "normale" manier door te laten gaan met gasten, de jonge pries­ters, de semi­na­rie­ge­meen­schap en een bij­zon­dere lezing. Het was zoals het in Corona-tijd kan, maar de aan­stel­ling van Thomas Böttcher tot lector ging wel gewoon door.

Om 16.00 uur zijn we gestart met het gesprek met de jonge pries­ters, nu opnieuw in een Zoom-sessie, omdat een fysieke bij­een­komst niet goed kon. Daarna was de heilige Mis in de grote bede­vaart­ka­pel waarbij Thomas dus de aan­stel­ling ont­ving.Ook de bis­schop van gro­ningen-Leeu­war­den, mgr. dr. R. van den Hout was daarbij, die een blok­col­lege geeft over Job en het boek Spreuken. De colleges wor­den in Nieuwe Niedorp gegeven en via Zoom gevolgd door de se­mi­na­risten in Heiloo.

Preek

In de preek stond ik stil bij de bete­ke­nis van het lec­to­raat, die nu als aan­stel­ling te boek staat, maar al in de kerk van de eerste eeuwen overal bekend was. De nadruk werd er, bij­voor­beeld door Cyprianus van Carthago (+ 256), op gelegd dat een lector moest leven naar wat hij verkon­digde door de voor­le­zing en hij werd uitgekozen om lector te wor­den, omdat hij dat inder­daad had gedaan, bij­voor­beeld in de christen­ver­vol­gingen.

Josephina Bakhita

De heilige van deze dag, Josephina Bakhita, is daarbij een mooi voor­beeld. Na ont­voerd en als slavin ver­handeld te zijn en naast goed­heid ook veel men­se­lijke wreed­heid ervaren te hebben, kwam zij in Noord-Italië terecht, waar zij door een rech­ter­lijke beslis­sing werd vrij­ge­la­ten en kon intre­den bij de zusters die zij daar had leren kennen. Als haar op haar oude dag werd gevraagd hoe het ging, ant­woordde zij: "het gaat zoals de meester het wil", daar­mee in feite aan­ge­vend dat zij nu in vrij­heid de "slaaf" gewor­den was van een hemelse Meester: de Heer mocht het zeggen, aan Hem gaf zij zich over.

Zieken op de pleinen

In het evan­ge­lie van deze dag komen velen naar Jezus toe. Ie­der­een stroomde uit naar waar Jezus was, daar brachten zij de zieken. In dit zelfde evan­ge­lie (Mc. 6, 53-56) komt dan tot uiting dat ze de zieken naar de pleinen bracht. Daar was Jezus blijk­baar te vin­den. Het is een aan­moe­di­ging voor ons, ook voor de nieuwe lector, om daar te zijn waar de mensen zijn, naar het voor­beeld van Jezus, om aan hen de gene­zing en de liefde van Christus te brengen, zo heb ik in de preek naar voren gebracht.

Aan­stel­ling

Na evan­ge­lie en homilie vond de aan­stel­ling plaats waarbij Thomas de zegen van deze ritus ont­ving en de bijbel overhan­digd kreeg. Van harte wensen we hem proficiat!

Terug