Arsacal
button
button
button
button


De liturgische hervorming in Nederland geëvalueerd

Handelseditie proefschrift deken Samuel Marcantognini gepubliceerd

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2021 - 303 woorden

Ruim een jaar gele­den pro­mo­veerde de deken van Hoorn, Samuel Mar­can­tog­nini, in de Theo­lo­gie met als speciali­sa­tie li­tur­gische pas­to­raal. Nu is de handelseditie van zijn proef­schrift ver­sche­nen, dat de li­tur­gische ont­wik­ke­lingen in Neder­land bespreekt en evalueert, die na het tweede Vati­caans concilie (1962-1965) hebben plaats gevon­den. Allerlei nieuwe li­tur­gische creaties, waar­on­der eucha­ris­ti­sche gebe­den, vaak "tafel­ge­bed" genoemd, von­den hun weg. Wat voor theo­lo­gie en li­tur­gische en pas­to­rale visie zat daarachter?

Tafel­ge­beden

Een heel aantal van deze eucha­ris­ti­sche gebe­den, vooral die van J. Duin, H. Oosterhuis (ook met B. Huijbers), H. Wegman, J. Bolscher en K. Panne­koek wordt geanalyseerd (hoofd­stuk 2) in het bijna 300 pagina's tellende proef­schrift; de analyse is inge­bed in een beschrij­ving van de li­tur­gische his­to­rische ont­wik­ke­lingen van die tijd (hoofd­stuk 1, 3 en 4). Het vijfde hoofd­stuk bevat een analyse van enkele voorname thema's in de teksten die uit die periode stammen en een schets van de toe­komstperspectieven.

Goed begrip

Voor ieder die deze tijd heeft mee­ge­maakt en voor ieder die wil begrijpen wat zich heeft afgespeeld in de Kerk in Neder­land en welke de ach­ter­gron­den zijn van de hui­dige ker­ke­lijke en li­tur­gische situatie, is dit boek een be­lang­rijk onder­deel voor het ver­krij­gen van een goed begrip.

Theo­lo­gisch, pas­to­raal, li­tur­gisch

Na­tuur­lijk speel­den ook andere, niet-li­tur­gische ach­ter­gron­den een rol bij het ontstaan van een situatie die tot erns­tige polari­sa­tie leidde en verlies van geloof en gelo­vi­gen binnen de katho­lie­ke kerk­ge­meen­schap. Die zijn door ver­schil­lende auteurs deels al be­schre­ven. Dit proef­schrift verdiept zich in de li­tur­gische aspecten en analyseert die theo­lo­gisch-pas­to­raal en biedt daar­mee een be­lang­rijke bijdrage aan een goed verstaan van deze incisieve periode van de vaderlandse katho­lie­ke kerkgechie­denis.

 

S. Mar­can­tog­nini, De post­con­ci­liaire li­tur­gische her­vor­ming in Neder­land, z.p., 2021, 290 pp. ISBN 9789464187700. Het boek kost € 25 en is ge­mak­ke­lijk te be­stel­len via de meeste in­ter­net­si­tes die boeken verkopen. Bij­voor­beeld: Libris, Bruna, Bol.com, Amazon, enz. "Post­con­ci­liaire li­tur­gische her­vor­ming".

Terug