Arsacal
button
button
button
button


Podcasts over het Heiligdom...

Programma's in ontwikkeling voor Kathedraal en Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 februari 2021 - 214 woorden

Veel valt weg in de Corona-periode maar daardoor ontstaan weer nieuwe moge­lijk­he­den, zoals tijd nemen voor het voor­be­rei­den van nieuwe intiatieven voor ná de lockdown-periodes... In Heiloo en bij de Ka­the­draal zijn ze er druk mee bezig.

De afgelopen weken heeft pro­gram­mamana­ger Nanine van Smooren­burg op beide lokaties in de kleine kring van be­stuur­ders van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood en bis­schop, vica­ris-generaal en econoom van het bisdom een pro­gram­ma ge­pre­sen­teerd om de uit­stra­ling van beide prach­tige lokaties bre­der en sterker te maken, alles met het doel voor ogen om mensen kennis te laten maken met de mooie waar­den van ons geloof en hen dichter bij Christus te brengen.

Ons katho­lie­ke geloof verlicht alge­meen men­se­lijke verlangens en idealen en geeft daaraan nieuwe dimensies, zoals het geval is als het gaat om zoeken naar geluk. De ko­men­de maan­den zullen de pro­gram­ma's bre­der bekend wor­den gemaakt en gaan de eerste onder­de­len van start. Die com­mu­ni­ca­tie laat ik even bij de pro­gram­mamana­ger en alle be­stuur­ders en mede­wer­kers.

Dins­dag 23 februari was ik in Heiloo voor het opnemen van een geluidsfrag­ment voor een podcast over het hei­lig­dom van Heiloo. Podcasts en QR-codes doen volop hun intrede in het prach­tige park van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Maar goed, ik moet nog niet te veel verklappen...

Terug