Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe kerk in Almere ingezegend

Een tempel voor iedereen....

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 7 maart 2021 - 1306 woorden
Nieuwe kerk in Almere ingezegend
Pastoor Sandor Koppers
Pastoor Sandor Koppers
Nieuwe kerk in Almere ingezegend

Op zon­dag 7 maart, de derde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd is de nieuwe kerk van de sint Boni­fa­tius­paro­chie in Almere inge­ze­gend en in gebruik geno­men. Later, als we weer met velen mogen zijn, zal de kerk geconsa­creerd wor­den, maar dit was nu al een fees­te­lijk gebeuren.

Strawinsky

Een paar dingen moeten nog gebeuren: deze maan­dag wordt een kunst­werk van Thédore Strawinsky (inder­daad, de zoon van...) aan­ge­bracht met scenes uit het leven van Jezus, dat als een breed lint door de hele kerk zal lopen. Het orgel is nog in de opbouwfase, het staat er, maar nog zon­der de pijpen. Maria mist nog een piëdestal en moet het met een (overigens keurig bedekte) statafel doen, de ont­moe­tings­ruim­te wacht nog op de koffiebar, het par­keer­ter­rein is nog een zand­vlak­te en zo zijn er nog wel wat dingen te noemen, maar dat komt wel goed. Wie nu de kerk binnen gaat, krijgt al een goede indruk van de mooie ruimte: sfeer­vol en sacraal, uit­no­di­gend tot gebed, maar heel licht en nieuw.

Deze morgen wer­den de muren van het kerk­ge­bouw be­spren­keld en het altaar gezegend (nog niet geconsa­creerd, ook dat komt later). Pastoor Sandor Koppers kon blij en tevre­den terug­kij­ken op de jaren van opbouw. Hij en diaken Paul Leferink con­ce­le­breer­den. Twee cantores zongen fraai en de kerk was op Corona-sterkte ten volle bezet wat betekent dat veruit de meeste mensen de Eucha­ris­tie via live-stream moesten volgen:

 

Homilie

Lezingen: Derde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd B (evan­ge­lie Jo. 2, 13-25)

Inze­ge­ning van de nieuwe kerk

Van harte wens ik U proficiat
met deze nieuwe, prach­tige kerk.
Vandaag is dit een voorlopige inze­ge­ning
zodat de kerk
voor de ere­dienst gebruikt kan wor­den,
maar het eigen­lijke feest
zal de kerk­wij­ding zijn
die we zullen vieren
als de situatie weer normaal is
en we met velen bij elkaar kunnen komen.

Waarom zijn we hier?

Dan zullen we ook nog beter zien
waar het in dit gebouw om draait,
want hier komen we samen
als volk van God
en lichaam van Christus
in het huis van de Heer
om te vieren
dat we tot ge­meen­schap zijn ge­roe­pen,
om de Heer onze lof te brengen
en te danken
en Hem om Zijn zegen te vragen
en - na­tuur­lijk - om hier
de sacra­menten te vieren .

Denk eraan als je binnen­komt...

Ik zou jullie willen vragen
om als je hier binnen komt
je te rea­li­se­ren dat God hier woont
en dat je hier thuis komt.
Weet dat je hier altijd welkom bent,
zoals je bent, als kind van God
en denk er even aan als je binnen gaat
dat hier een Vader woont
die van je houdt en op je wacht,
die er voor je is...

Andere zaken...

Want die mensen die Jezus
in de tempel aantrof
in het evan­ge­lie van vandaag,
waren met heel andere dingen bezig:
met hun handel, met hun geld, met hun dieren,
ze dachten alleen niet aan de God
die daar woonde.

Het excuus

Nu had­den die mensen daar
wel een excuus.
Voor de offers in de tempel
waren dieren nodig
en je kon die daar alleen maar kopen
met speciaal tempel­geld;
het gewone, alle­daag­se geld
moest wor­den omgewisseld
voor dat tempel­geld,
want het was niet zomaar iets
wat je ging kopen,
maar een offer voor de Heer.
En bovendien:
de plaats waar die handelaren waren,
was niet de echte tempel
en het echte tempel­plein.
Het eigen­lijke tempel­plein was de plaats
waar alleen de Joden mochten bid­den.
Dit was het voorhof van de hei­denen,
die tot de tempel geen toegang had­den.
Ie­der­een kon daar komen
en al die niet-Joodse mensen
had­den aan dit voor­plein
zeker niet
als aan een plaats voor gebed gedacht
en als aan het huis van de Heer.

Waarom doet Hij dat?

En daar komen we bij de bete­ke­nis
van wat Jezus hier doet.
Je zou mis­schien denken:
wat gaat Hij hef­tig te keer:
met een gesel van touwen
drijft hij hande­laars en beesten
de tempel uit
en de tafels met dat tempel­geld
gooit hij omver.
Waarom doet Hij dat,
zeker als dat voorhof
niet eens zozeer
voor het gebed was bestemd?
Moest dat nu zo?
Maar dit was een profe­tische daad,
Jezus wil Zijn eigen missie dui­de­lijk maken;
Hij heeft het
over de tempel van Zijn lichaam,
die - afgebroken - in drie dagen zal verrijzen.

Voor wie is de kerk bestemd?

Jezus wil met dit alles zeggen
dat Hij geko­men is
om voor ons te sterven en te verrijzen
en daardoor ieder mens toegang te geven
tot de ont­moe­ting met God:
Jood of hei­den of wie je ook ben,
je mag erbij horen,
de voorhof wordt tot tempel,
ook die hei­den is ge­roe­pen
en mag zijn in het huis van de Heer.
Wie eerst er buiten ston­den,
horen er nu wel bij.
Dat voorhof van de hei­denen
kan dus geen markthal meer zijn
en geen rovershol,
het is een plaats van Gods­ont­moe­ting
want de blijde bood­schap van Jezus
is bestemd voor alle mensen.

Uit­no­di­gen...

Zo is dit evan­ge­lie
op deze dag van de inze­ge­ning
van deze mooie nieuwe kerk,
een teken en een opdracht
voor ons allemaal:
deze kerk moet gaan leven!
Dat is een opdracht aan U allemaal.
U kent die parabel van de die­naars
die door de koning wer­den uit­ge­stuurd
naar de hoeken van de straten
en die ie­der­een moesten uit­no­di­gen.
Jezus heeft dat verhaal ver­teld.
Wij zijn die dienaren
en die koning is onze Heer en God.
We zijn ge­roe­pen om mensen uit te nodigen;
en net als die dienaren
zullen we mis­schien soms
een negatieve reactie krijgen,
maar soms ook niet
en zelfs als iemand niet goed rea­geert,
hebben we een zaadje gezaaid,
een uit­no­di­ging gedaan:
want deze kerk is er niet alleen
voor de vaste bezoekers.

Nog even niet...

Nu is de toegang helaas nog erg beperkt,
dus in de pandemie nog even niet,
maar ook dit gaat voorbij
en na Corona-tijd
moet dit huis vol wor­den,
ook met nieuwe mensen,
want deze tempel
is er voor ie­der­een.
Jezus Christus is
voor alle mensen gestorven en verrezen.
Mogen allen Jezus leren kennen en lief­heb­ben.
Dat is ons vuur, dat is onze inzet.

Voorhof

In die voorhof van de tempel,
dat plein voor de hei­denen,
zaten dus allerlei handelaren.
De gelo­vi­ge Joden moesten over dat plein
om het plein te bereiken
waar de gebe­den wer­den gedaan
en het offer werd gebracht.
Die handel hoorde dus
bij het oude verbond,
bij de offers van het Oude Testa­ment,
maar nu werd alles omver gegooid.
Die handelaren waren dus druk
met hun klusjes, hun werk,
dat was hun leven.
Ze wor­den door Jezus opge­schrikt
uit hun gewone doen
en opge­roe­pen om de tempel
een huis van God, een huis van gebed
te laten zijn.
Jezus liet hen zich dus rea­li­se­ren
waar ze mee bezig waren
en waar het eigen­lijk om ging.

Dit is uniek!

Dat zal vandaag ook mijn wens zijn
aan alle vrij­wil­li­gers
en allen die zich inzetten
voor deze mooie nieuwe kerk.
Jullie hebben iets unieks in han­den.
Waar in Neder­land vind je
dat er zo’n mooie nieuwe kerk wordt gebouwd?

Bedankt!

Ik wil jullie danken voor jullie inzet,
voor alles wat jullie hebben gedaan
om deze dag moge­lijk te maken
en om het leven van de pa­ro­chie
draaiende te hou­den,
ook in deze moei­lijke tijd.
Dank jullie wel!
Ik wens jullie toe
dat je je vrij­wil­li­gers­werk
met geest en vuur zult doen,
dat jullie steeds voor ogen hou­den
dat je dit doet
voor je Schepper en Heer,
voor het huis van God,
voor het huis van gebed.

Mooie momenten

Die Heer zal hier aanwe­zig zijn,
Hij waakt over jullie,
Hij zegent jullie,
Hij heeft jullie lief;
leef dus vanuit een groot ver­trouwen.
Hij zal hier na­tuur­lijk speciaal aanwe­zig zijn
in het heilig sacra­ment van de communie,
maar ook als je ver­ge­ving ont­vangt
in het sacra­ment van de biecht,
als je kind of klein­kind wordt gedoopt,
gevormd of de eerste communie doet,
als je hier trouwt of afscheid neemt van een dier­ba­re.
Laten we bid­den
dat vele mensen en ook jullie
hier talrijke mooie momenten mogen beleven
met God de Vader,
met Jezus Christus Zijn Zoon,
in de kracht van de heilige Geest,
bid­dend en verbon­den ook met Moeder Maria.

Proficiat!

Proficiat aan de pastoor, het pa­ro­chie­bestuur,
bouw­com­mis­sie, mede­wer­kers
en jullie allen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug