Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij Emile Roemer

waarnemend burgemeester van Alkmaar

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 maart 2021 - 253 woorden
Een eerste exemplaar van 'Werken van liefde' voor burg. Roemer
Een eerste exemplaar van 'Werken van liefde' voor burg. Roemer

Woens­dag 17 maart bracht ik een bezoek aan Emile Roemer, sinds 1 ok­to­ber waar­ne­mend burge­mees­ter van Alkmaar. In het harte­lijk gesprek bleek dat er de nodige per­soon­lijke raak­vlakken waren en ik heb onder meer ver­teld over speer­pun­ten en ac­ti­vi­teiten van ons bisdom in en buiten Corona-tijd. En ik heb de heer Roemer een exemplaar overhan­digd van het gedenk­boek ‘Werken van liefde’ over de vijf dio­ce­sane reli­gi­euze con­gre­ga­ties, dat net was uit­ge­ko­men.

Aankno­pings­pun­ten

Roemer was voor ok­to­ber j.l. waar­ne­mend burge­mees­ter in Heerlen (2018-2020) en daarvoor poli­tiek lei­der en fractievoor­zit­ter van de SP. Hij heeft een katho­lie­ke ach­ter­grond en dat leverde de nodige aan­kno­pings­pun­ten op, zo was een oom mijn leraar en prefect op het klein-semi­na­rie Leeuwenhorst. In Heerlen had hij goed contact met de mij goed bekende deken Hans Bouman, onder meer op het gebied van de caritas.

Katho­lie­ke presentie

Wnd Burge­mees­ter Emile Roemer ont­ving me samen met de bestuurs­ad­vi­seur van de burge­mees­ter, Jakob Brouwer. Na­tuur­lijk hebben we ge­spro­ken over de katho­lie­ke presentie in Alkmaar - de kerken, de pries­ters, caritas, de mar­te­la­ren en het h. bloed­won­der - en in het gebied van ons bisdom - onder meer over (arbeids)mi­gran­ten en hun ge­meen­schappen - en over de vijf dio­ce­sane con­gre­ga­ties, waar­van een flink aantal ook in Alkmaar actief was; over de beper­kingen en moei­lijk­he­den van de Corona-situatie en de laatste En­cy­cliek van paus Fran­cis­cus ‘Fratelli tutti’ die de broe­der­schap onder de mensen wil bevor­de­ren.

Hope­lijk doet zich een gelegen­heid voor om aan dit pret­tig gesprek een ver­volg aan te geven.

Terug