Arsacal
button
button
button
button


H. Mis en aanstelling communiebedienaar in Uitgeest

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 maart 2021 - 190 woorden
met pastoor, diaken en nieuw-aangestelde bedienaar van de communie
met pastoor, diaken en nieuw-aangestelde bedienaar van de communie

Zondag 21 maart was ik in Uitgeest om tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring een bui­ten­ge­woon be­die­naar aan te stellen die helpt met het brengen van de heilige communie aan de zieken en in de kerk communie uitreikt. Het bisdom biedt een cursus aan die kan­di­da­ten in overleg met hun pastoor kunnen volgen.

De cursus

De cursus die wordt geleid door deken Floris Bun­scho­ten laat de toe­koms­tige be­die­naren van de heilige communie meer kennis­ma­ken met de li­tur­gie, de theo­lo­gie van de Eucha­ris­tie en de taak van de bui­ten­ge­woon be­die­naar.

De vie­ring

Jeroen Vergouw is al heel wat jaren actief in de Maria geboorte pa­ro­chie van Uitgeest. De laatste tijd maakt hij tevens deel uit van de pro­gram­maraad van het dio­ce­saan hei­lig­dom in Heiloo. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring heeft hij van­mor­gen de aan­stel­ling ont­van­gen. Pastoor Kaleab Mashresha Shiferaw con­ce­le­breerde en diaken Jaider Chantre Sanchez assis­teerde. Door de Live­stream kon­den ook de pa­ro­chi­anen die door Corona niet meer in de kerk pasten, de vie­ring toch volgen. Van harte fe­li­ci­te­ren we Jeroen met de aan­stel­ling!

De homilie die ik bij deze Eucha­ris­tie­vie­ring heb gehou­den, wordt ge­pu­bli­ceerd bij het bericht over mijn bezoek aan La Vie op dezelfde dag.

 

Terug