Arsacal
button
button
button
button


Meditaties rond het lijden en de verlossing

twee passieconcerten

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 maart 2021 - 374 woorden

De ko­men­de dagen zijn er ver­schil­lende mooie Passie­con­certen te be­luis­te­ren. Deze zater­dag­mid­dag was ik in Heiloo voor de opnamen voor het Passie-Paas­con­cert van het Russisch- Neder­lands concert dat op Goede Vrij­dag om 14.00 uur zal wor­den uitgezon­den via het video­ka­naal van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo. Eerder al sprak ik een over­we­ging voor het Passie­con­cert dat vanuit de katho­lie­ke Indonesische ge­meen­schap wordt uitgezon­den.

Na­tuur­lijk is ook tij­dens de vie­rin­gen in de ka­the­draal mooie kerk­mu­ziek te horen, gezongen door kwartetten van het ka­the­drale koor; ook in de Sint Nicolaas­basi­liek zal bij­zon­dere aan­dacht wor­den besteed aan de zang. En na­tuur­lijk is er ook de web­si­te van de Neder­landse bis­schop­pen www.vierpasen.nl met tips en medi­ta­ties en www.katho­liek­le­ven.nl met filmpjes van de bis­schop­pen over de ver­schil­lende dagen van de Goede Week. Zater­dag­och­tend om 7.50 uur was over dat laatste een kort inter­view met me voor Radio1.

Katho­lie­ke Indonesiche ge­meen­schap

Vanuit de Indonesische Katho­lie­ke ge­meen­schap in Neder­land wordt een virtueel concert voor het paas­feest gehou­den dat via youtube HidupTV channel kan wor­den gevolgd vanaf Palm­zon­dag om 15.00 uur, geti­teld: "The Bles­sings of the cross". Zo vieren gelo­vi­gen in Neder­land en Indonesia samen de goede week en Pasen.

Het concert is te volgen via de volgende link:

https://youtu.be/l6lHlxWhygOo

‘MEDITATIES ROND HET LIJDEN EN VERLOSSEN’ - RUSSISCH-NEDERLANDS SEXTET

Het passie/Paas­con­cert ‘Medi­ta­ties rond het lij­den en verlossen’ uitge­voerd door het Russisch-Neder­lands sextet wordt via YouTube uitgezon­den vanuit het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo. De opnames zijn gemaakt op 27 maart en daarvoor heb ik vanuit de Genade­ka­pel en de Klooster­ka­pel enkele inlei­dingen in­ge­spro­ken. Bij de opnamen waren van­wege de Corona-maat­regelen geen andere mensen aanwe­zig.

Musici zijn: Irina Plyassova, Elena Bazhenova, Thomas Vets, Theo Griekspoor, Igor Iofe en Ronald Willemsen.

Het is een concert met hoogte­pun­ten uit mooiste passie werken van o.a. Bach, Händel, Pergolesi, Tchaikovski, Stainer, Rosso, Hilarion, Vedel, Kedrov, Tsjesnokov en van Beethoven uitge­voerd door pro­fes­sio­nele musici.

De uitzen­ding vindt dus plaats op Goede Vrij­dag, 2 April; vanaf 20.00 uur is de video be­schik­baar op YouTube kanaal van het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw Ter Nood. Onze Lieve Vrouw Ter Nood. Deelname is gratis, donatie is welkom.

Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo - YouTube

 

 

 

 

 

 

Terug