Arsacal
button
button
button
button


Besturencursus van start met 35 deelnemers

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 maart 2021 - 253 woorden

Zater­dag 27 maart ging de nieuwe editie van de besturen­cur­sus van start: ruim 35 deel­ne­mers volgen een traject van een aantal zater­da­gen om voor­be­reid te wor­den op en zich te bekwamen in een taak als kerk­be­stuur­der. De cursus wordt geor­ga­ni­seerd door ons bisdom met mede­wer­king van de Vrije Uni­ver­si­teit in Am­ster­dam en fonds KSBW.

Online

Helaas moest deze eerste afleve­ring nog online plaats vin­den. De deel­ne­mers, afkoms­tig uit alle delen van ons bisdom, namen gelukkig toch met en­thou­sias­me deel. Wel was de dag wat ingekort tot 2½ uur omdat na­tuur­lijk de ont­moe­tings­mo­menten en de gelegen­heid om de Eucha­ris­tie samen te vieren, moesten weg vallen door de pandemie.

Inlei­dingen

Deze eerste dag hiel­den de alge­meen econoom Thom van der Steen en ikzelf een inlei­ding waarin we de ker­ke­lijke situatie hebben toe­ge­licht en het beleid van het bisdom dat gericht is op de toe­komst voor­be­rei­den in een dialoog van bisdom en pa­ro­chies. De 'tools' die het bisdom aanreikt (vitali­teitsscan, het maken van een finan­ciëel plan en gebouwen­plan) moeten de pa­ro­chies helpen om de situatie waarin zij verkeren hel­der te maken en in gesprek te brengen.

Wijdere regio

Heel be­lang­rijk blijft het kerk-zijn in de wij­dere regio, zodat eventuele beslis­singen niet uit de lucht komen vallen. Het kost heel veel tijd en energie om ge­meen­schappen kerk te laten beleven in wij­der ver­band. Darnaast is het missio­naire aspect en de caritas erg be­lang­rijk evenals het rea­li­se­ren van een bij­zon­dere aan­dacht voor ge­zin­nen en jon­ge­ren. Moge­lijk dat video's van de inlei­dingen later nog be­schik­baar wor­den gesteld voor ie­der­een.

Terug