Arsacal
button
button
button
button


Wat zie je als je kijkt?

Het wonder van Pasen: de Heer is verrezen!

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 4 april 2021 - 1228 woorden
Wat zie je als je kijkt?
met seminaristen
met seminaristen
Het Lam van Pasen op het Sacramentsaltaar in de kathedraal
Het Lam van Pasen op het Sacramentsaltaar in de kathedraal

Bij de fees­te­lij­ke hoog­mis van Pasen zong een kwartet van het ka­the­drale koor en waren se­mi­na­risten aanwe­zig om te dienen. De overle­den pastoor Piet Hoogen­boom werd her­dacht. De Mis met de fraaie zang is te zien en te be­luis­te­ren op ka­the­draal TV. Christus is verrezen! Maar maakt het nu echt uit of je gelooft dat dit wer­ke­lijk is gebeurd?

Als Christus niet verrezen is...

Zingen

“Laat ons ‘t Lam van Pasen loven”.
We hebben dat net
vlak voor het evan­ge­lie en het Alleluja
in de Sequentie van Pasen gezongen,
het bekende Latijnse gezang,
dat velen in de ka­the­draal of thuis
mis­schien wel zachtjes mee-geneuried
of gezongen hebben.
Samen zingen in de kerken mag nog niet,
Corona verbiedt het
en dat missen we vooral op Pasen,
want dit is een feest
dat ons uitno­digt om het uit te jubelen.
Gelukkig na­tuur­lijk
dat het Ka­the­draal Kwartet
dat vak­kun­dig voor ons waarneemt,
maar toch....
Thuis mag U zingen,
thuis­ge­ko­men mag je jubelen
en daar is alle reden toe.

De vijand overwonnen

Want terecht wordt dit hoog­feest
het aller­be­langrijkste hoogtij genoemd:
we vieren dat Christus is verrezen,
dat Hij onze grootste vijand
- de dood en de zonde, het kwaad -
heeft overwonnen.
Het gaat vandaag niet alleen
om iets dat Jezus Christus is over­ko­men,
het gaat vandaag
om een gebeur­te­nis
die de basis is van ons geloof
en die heel ons leven veran­dert.
“Als Christus niet verrezen is,
is je geloof zon­der inhoud”, gaf Paulus al aan (vgl. 1 Kor. 15, 14).

En als het alleen een legende is?

Maar waarom? Wat maakt dat uit?
Stel dat het alleen maar een sprookje zou zijn,
een legende en een mooi verhaal,
niet echt gebeurd,
wat maakt dat voor verschil voor ons,
hoe zou dat ons kunnen raken?

Jawel, dat maakt een hemelsbreed verschil:
als Christus niet verrezen is,
maakt dat alles anders.

Het verschil

Als je weet wat je graag wor­den wil,
wat je graag zou willen gaan doen,
krijgt heel je leven een rich­ting en doel.
Zo is het ook met het eeuwig leven.
Als Christus is verrezen
en wie in Zijn voetspoor gaan
eeuwig zullen mogen leven,
krijgt heel het leven
voor wie die geloofsweg gaan,
een rich­ting en een doel.


Gelo­vi­ge mensen leven anders
dan mensen die niet geloven.

Na­tuur­lijk heeft het geloof in Pasen
te maken met de vraag
of je in won­de­ren kunt geloven.
Als je niet in won­de­ren kunt geloven,
heeft Pasen je niet veel te zeggen.

Geloof je in won­de­ren?

Geloof je dat er won­de­ren gebeuren?
Zie je het leven zelf
als een won­der of niet?
En de natuur
en een bepaalde voe­ging
van gebeur­te­nissen,
kansen die je krijgt,
lij­den dat je over­komt,
zie je daarin het won­der,
de Voor­zienig­heid van God
of niet?
Zie je alleen de misluk­king, de wanhoop
of zie je ook uit­zicht en toe­komst?
Zie je de gave, het geschenk
of eer­der de pres­ta­tie van mensen?
En het heeft allemaal ook te maken
met de vraag
of je je uit­ein­delijk
geborgen voelt
of er liefde is,
blijvende, standvas­tige, totale liefde.
God­de­lijke liefde.
Het heeft te maken
met het ant­woord op de vraag
of de Liefde het laatste woord heeft.

is geloof voor de dommen?

Dat heeft niets te maken met de vraag
of je weten­schap­pe­lijk bent gevormd
of niet.
Ik ken een evolutiebioloog
die door zijn vak katho­liek is gewor­den
en ik weet van een ander
die niet gelovig is.
Geloven heeft er niet mee te maken
of je dom bent of intel­li­gent.
Het gaat om de manier
waarop je in het leven staat,
om wat je ziet als je kijkt,
om hoe je je eigen bestaan ziet,
om de manier waarop je je bezint
en hoe je nadenkt over de zin van je leven
en hoe je het leven ervaart.

Francisco en de ver­schij­ningen in Fatima

Zoals ik eer­der heb gezegd,
de katho­lie­ke kerk kent vele heiligen
en iedere heilige heeft zijn eigen dag.
Zo is het vandaag ook de dag
van de heilige Francisco Marto,
geboren in 1908.
Met een zusje en een nichtje
zag hij, negen jaar oud,
Maria in het Portugese Fatima.


Dat gebeuren was
met allerlei won­der­lijke ver­schijn­selen omgeven,
die door tien­dui­zen­den mensen
wer­den waar­ge­no­men.
Maar zelfs als je dat gezien zou hebben
- hoe won­der­lijk en onverklaar­baar dat ook was -
had het nog niet betekend
dat je zou gaan geloven,
want als je niet in won­de­ren kunt geloven,
zul je dat ook dan niet doen.
Geloven is een genade
en dat kan niet
zon­der een basis in onze persoon,
een manier van staan in het leven.

Wie was Francisco?

Francisco Marto was een rus­tige jongen,
weinig woor­den, vreed­zaam,
met hem zou je geen ruzie krijgen;
hij hield ervan
zich ergens rus­tig terug te trekken
en zo klein als hij was,
bad hij dage­lijks heel de rozen­krans.
Hij was van het be­zin­nende type
en zat liever in de kerk
dan op school.
Zo was hij al
voordat hij Maria had gezien.
Hij had een voor­ge­voel
dat hij niet oud zou wor­den.
En inder­daad: Francisco is gestorven
tij­dens de vorige grote pandemie
die Europa in de greep hield:
de Spaanse griep.
Tien jaar oud was hij
toen hij een­vou­dig en rus­tig is heen gegaan,
geen doodsstrijd, vreed­zaam,
vol ver­trouwen op de hemel.
Hij was vooral blij
dat hij op bed nog zijn eerste communie
had mogen doen.
Francisco had al geleefd
voor de hemel.
Hoe sta je in het leven?

Zo is Hij ons voor­ge­gaan...

“Laat ons het Lam van Pasen loven”
Waarom wordt Jezus een lam genoemd?
Daar is heel veel over te zeggen,
want het heeft wor­tels
in het Oude Testa­ment,
in de be­vrij­ding uit Egypte.
Maar het heeft er ook mee te maken
dat Jezus zacht­moe­dig was,
een­vou­dig, rus­tig;
zon­der veel te zeggen voor Zijn rechters
had Hij het offer van Zijn leven gebracht.
Hij leefde in de geborgen­heid
van de liefde van Zijn vader.
Zo is Hij ons voor­ge­gaan
door de dood naar het leven.


Wij mogen Hem volgen op die weg....

 

Gebed van de gelo­vi­gen (Voor­bede)

Laten we bid­den tot de hemelse Vader die Zijn Zoon Jezus Christus nieuw leven heeft gegeven

Om vreugde en vrede...

1. Dat er op dit Paas­feest vreugde zal zijn in de harten van alle chris­te­nen; dat er vrede mag zijn op en respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid. Dat de ver­volgde chris­te­nen vrij­heid mogen krijgen. Laat ons bid­den

Voor de paus

2. Dat de Heer paus Fran­cis­cus moge zegenen, die straks de Paas­ze­gen Urbi et orbi zal geven. Dat God allen moge zegenen en sterken die zich inzetten voor de bood­schap van het evan­ge­lie en Christus ver­kon­di­gen die verrezen is. Laat ons bid­den

Voor alle dopelingen van dit Paas­feest

3. laten we bid­den voor de vele vol­was­se­nen en kin­de­ren die in deze nacht op ver­schil­lende plaatsen in ons bisdom het heilig doopsel hebben ont­van­gen; dat zij vurige chris­te­nen zullen zijn en getuigen van Christus’ ver­rij­ze­nis. Laat ons bid­den

Gebed van­wege de Pandemie

4. Voor alle mensen we­reld­wijd die lij­den onder de Corona-pandemie. Voor alle mensen in de zorg, vooral voor wie met Pasen moeten werken. En bid­den we om een spoe­dig en voorspoe­dig einde aan deze tijd van crisis. Laat ons bid­den

Voor de zieken en de over­le­de­nen

5. Bidden we voor pastoor Piet Hoogen­boom die in deze dagen door het Corona-virus is overle­den en alle dier­ba­re over­le­de­nen; en voor ver­schil­lende erns­tig zieken, onder wie Kiko Arguello, initiator van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Laat ons bid­den

 Slot­ge­bed

Vader, wij danken U voor de ver­rij­ze­nis van uw Zoon Jezus Christus. Beves­tig in ons het ver­trouwen in U, de gever van alle leven en doe ons eens opstaan met Hem die ons naar het Leven is voor­ge­gaan, Jezus Christus, onze Heer.


 

 

Terug