Arsacal
button
button
button
button


Nieuw altaar van de kathedraal en promotiefilmpjes

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 april 2021 - 406 woorden
plaatsing van het nieuwe altaar
plaatsing van het nieuwe altaar
plaatsing van altaar en antipendium
plaatsing van altaar en antipendium
opname van de teasers
opname van de teasers

Op de zon­dag van de barm­har­tig­heid - Beloken Pasen - zal het nieuwe altaar van de ka­the­draal alvast wor­den gezegend; deze week wer­den ook teasers opgeno­men voor het ka­the­draal-pro­gram­ma "geloof in geluk". Wat is dat allemaal?

Altaar en zetels

Dankzij de bijdrage van een stich­ting voor dit doel gegeven is aan het einde van de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal ook nog iets aan de altaar­ruim­te gedaan. Al sinds een flink aantal weken staan er nieuwe zetels en bankjes voor de cele­branten en de mis­die­naars. De bis­schops­ze­tel van mgr. Callier is door dezelfde gever gerestaureerd en heeft een plaats gekregen in de altaar­ruim­te. In de Chrisma­mis is die voor het eerst gebruikt. Ook is een antiek altaar ge­schon­ken dat goed in het geheel van de ka­the­draal past. Het altaar kan bij grote feesten gedraaid wor­den zodat een antependium zicht­baar wordt in de li­tur­gische kleur. Op dit moment is daar­van het rode kleed gereed en aan­ge­bracht.

Sint Bavo­feest

Het altaar zal op het feest van de heilige Bavo wor­den geconsa­creerd, in de hoop dat er dan wat meer mensen bij aanwe­zig kunnen zijn. Om het toch al te kunnen gebruiken wordt het altaar wel al deze zon­dag gewijd (gezegend). Op het hoog­feest van Sint Bavo dat we hope­lijk met de bis­schop en het kapit­tel van Gent kunnen vieren, zal alles gereed zijn.

Relieken

In het altaar wor­den de relieken geplaatst van de patronen van ons bisdom: de heilige Wil­li­brord en Boni­fa­tius.

Dank!

We zijn de stich­ting bij­zon­der dank­baar die ons dit alles heeft ge­schon­ken! Zonder steun van goede schenkers was dit - en zoveel in heel de restuaratie van de ka­the­draal - niet moge­lijk geweest!

"Geloof in geluk"

Terwijl het altaar werd geplaatst wer­den in de ka­the­draal filmpjes opgeno­men - "teasers"- met een korte uit­no­di­gende bood­schap voor het pro­gram­ma dat de ka­the­draal bin­nen­kort gaat ont­wik­ke­len: "Geloof in geluk". In dat pro­gram­ma staat de zoek­tocht van de mens naar geluk centraal. Over de ver­schil­lende onder­de­len van dit jaar­pro­gramma zal pro­gram­ma-mana­ger Nanine van Smooren­burg over enige tijd (er moet na­tuur­lijk goed zicht zijn op de moge­lijk­he­den die Corona biedt...) meer naar buiten brengen. Het jaar­the­ma is ont­wik­keld onder meer via een aantal gespreks­avon­den met een "denktank"van de ka­the­draal. Van­wege de situatie waren dit Zoomsessies; we zijn allen dank­baar die hieraan hebben mee­ge­daan!
Van de zomer zal ook het pro­gram­ma "De wezens van de ka­the­draal" weer van start gaan. Het werd ruw afgebroken door het uit­bre­ken van de pandemie...

 

Terug