Arsacal
button
button
button
button


Gedachtenis Sint Bavo verplaatst naar 3 oktober

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 mei 2021 - 151 woorden
Het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst

De Con­gre­ga­tie van de God­de­lijke ere­dienst in Rome heeft toe­ge­staan dat de ge­dach­te­nis van Sint Bavo voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt ver­plaatst van 1 naar 3 ok­to­ber. Daardoor hoeft niemand meer te kiezen tussen de heilige Theresia van Lisieux, die veel vereerd wordt, en de heilige patroon van de stad en de ka­the­draal van Haar­lem.

In de afgelopen maan­den is het verzoek aan Rome om dit toe te staan be­spro­ken in Kapit­tel en pries­ter­raad en in de staf van het bisdom. Die bespre­king leidde tot de oplos­sing die nu gekozen is. De ver­plaat­sing van de ge­dach­te­nis van de heilige Theresia was geen optie. Na ook de Nationale raad voor Li­tur­gie te hebben geconsul­teerd, is het verzoek voor­ge­legd.

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal dus in het ver­volg de H. Theresia van Lisieux op 1 ok­to­ber wor­den gevierd met de rang van verplichte ge­dach­te­nis, terwijl op 3 ok­to­ber de H. Bavo als verplichte ge­dach­te­nis zal wor­den gevierd.

Terug