Arsacal
button
button
button
button


Roderick Vonhögen op Vormingsdag Vrijwilligers Kathedraal TV

Een mooie vrucht van Corona

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 mei 2021 - 283 woorden

Hoger onder­wijs is weer een beetje open en dat betekent dat het Sint Bonfiatius­in­sti­tuut voor het eerst sinds lange tijd weer een gedeelte­lijk fysieke cursus­dag had. En in de ka­the­draal was er een "cursus­dag" over het maken van con­tent voor ka­the­draal TV en streamen met Roderick Vonhögen.

Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Een (klein) gedeelte van de stu­den­ten van het sint Boni­fa­tiuss­in­sti­tuut was zater­dag 8 mei fysiek aanwe­zig op De Tilten­berg voor getij­den­ge­bed en de Eucha­ris­tie­vie­ring en de colleges, waar­on­der de inlei­ding op het tweede Vati­caans concilie waarvoor ik geko­men was; ik ontmoette er ook andere docenten, zoals drs. Diederik Wienen, studieprefect, dr. Ruud Gouw (Nieuwe Testa­ment), dr. Jan-Jaap van peperstraten (ver­kon­di­ging), dr. Hiugo vanheeswijck (cateche­tiek) en spi­ri­tu­aal past. Anton Overmars. Ook zou­den mw. dr. Tineke de Lange (Oude Testa­ment), drs. Corine van der Loos (Caritas) en dr. José Manuel Tercero Simòn (moraal) die dag doceren. Zelf had ik maar twee stu­den­ten fysiek voor me, alle anderen waren verbon­den via Teams.

Een dag voor Ka­the­draal TV en strea­ming

In de grote zaal van de ka­the­draal waren de mede­wer­kers van Ka­the­draal TV en ver­schil­lende streamers op afstand bijeen voor een studie­dag met Roderick Vonhögen waarover de deel­ne­mers en­thou­siast waren: veel zaken die daar wer­den geleerd waren on­mid­del­lijk toepas­baar en moeten de kali­teit van Ka­the­draal TV nog ver­der gaan verbe­te­ren. Ik ben alle mensen die zich hier­voor inzetten (niet alleen in de ka­the­draal maar op vele plaatsen in ons bisdom) zeer dank­baar dat zij de uit­daging van Corona op deze manier zijn aan­ge­gaan. Ka­the­draal TV en de vele live-streams zijn een prach­tige vrucht van Corona en hope­lijk ook een manier om steeds meer mensen kennis te laten maken met geloof en kerk.

Terug