Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in de 'kathedraal van het noorden'

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 mei 2021 - 203 woorden
de laatste voorbereidingen voor de viering
de laatste voorbereidingen voor de viering
hoofdaltaar van de kerk
hoofdaltaar van de kerk

Zondag 16 mei wer­den de jon­ge­ren van Lange­dijk gevormd. Ook voor hen was het heilig Vormsel uit­ge­steld en uit­ge­steld, maar nu was het - een jaar later - dan ein­de­lijk zover. Maar nu ontbrak de pastoor...

Helaas was de vader van pastoor Bruno Sestito, Alfredo, plot­se­ling overle­den. We hebben hem vaak mee­ge­maakt bij allerlei vie­rin­gen en gedenken hem in ons gebed met eerbied. ook tij­dens de vormsel­vie­ring hebben we in ons gebed aan hem gedacht.

Twee keer eer­der was de vormsel­vie­ring gepland. Twee keer kon die niet door­gaan. Gelukkig is drie keer scheeps­recht, al misten we pastoor Bruno Sestito.

Dertien jon­ge­ren ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest opdat zij met Zijn gaven ge­sterkt mogen wor­den op hun ver­dere levensweg. Het rit­misch koor ver­zorgde de zang op wellui­dende wijze met mooie lie­de­ren, deels van de wereld­jon­ge­ren­da­gen. Kape­laan Juan Andrès con­ce­le­breerde en ver­ving de pastoor.

Gelukkig heeft Lange­dijk een mooie grote kerk en we waren blij dat zovel mensen weer kon­den deel­ne­men.

Veel dank aan de vormsel­werk­groep. Één van de leden nam op deze dag afscheid van de werk­groep na er tien jaar lang een centrale maar be­schei­den rol in te hebben vervuld. Bij­zon­dere dank aan allen voor hun gewel­dige inzet!

Terug