Arsacal
button
button
button
button


Reclame onderweg...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 19 januari 2013 - 178 woorden
Reclame onderweg...

Op weg - nota bene - naar de impuls­dag geloofsop­bouw kwam ik bij­gaande reclame tegen. Er stond ver­der niets bij, pas op de terugweg 's mid­dags zag ik de achter­kant van het bord met nadere in­for­ma­tie. Mijn eerste reactie was: een vol­ko­men overbo­dig reclamebord in onze toch al hedonis­tische maat­schap­pij.

Het probleem is nu juist dat ie­der­een dit inder­daad doet, dat de samen­le­ving ik-gericht en indi­vi­dua­lis­tisch is en we korte lontjes hebben.

Maar goed, ik was na­tuur­lijk onderweg naar een dag over geloofsop­bouw met als thema "De missio­naire kerk: een kerk met een missie!" En is dit dan eigen­lijk niet precies wat we willen: Gun jezelf het beste en dat ligt daar waar je jezelf vol­ko­men mag rea­li­se­ren zoals je bedoelt bent door je Schepper. Want je bent geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Uit­ein­de­lijk is dat na­tuur­lijk: dat je het eeuwig geluk - waar je hemelkse Vader je voor bedoeld heeft - mag bereiken en hier op aarde: dat de waar­dig­heid die je van Hem hebt ont­van­gen zich ten volle mag ontplooien.

Ja, gun jezelf het beste!

Terug