Arsacal
button
button
button
button


Pelgrims uit vele landen verbonden in viering Vrouwe van alle Volkeren

Jaarlijkse gebedsdag

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 22 mei 2021 - 1463 woorden
Tijdens het uur van barmhartigheid
Tijdens het uur van barmhartigheid
Pelgrims uit vele landen verbonden in viering Vrouwe van alle Volkeren
Pelgrims uit vele landen verbonden in viering Vrouwe van alle Volkeren

Zater­dag 22 mei vond in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren de jaar­lijkse gebeds­dag plaats. Omdat het ook in andere lan­den nog niet moge­lijk is fysiek bij elkaar te komen, werd de gebeds­dag deels uitgezon­den via katho­lie­ke TV stations en geheel via live-stream. Een team van vertalers was actief om de gelo­vi­gen in het Ita­li­aans, Spaans, Frans, Slowaaks, Pools, Duits en Ita­li­aans van dienst te zijn.

Na het uur van barm­har­tig­heid, waaraan ik heb deel­ge­no­men, werd de heilige Mis gevierd, waarbij emeritus bis­schop mgr. Jozef Punt con­ce­le­breerde en aan het eind van de vie­ring een toe­spraak hield.

Na­tuur­lijk werd alles gedaan in de vorm die door de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer eind 2020 is geaccor­deerd en werd de verdui­de­lij­king in overeenstem­ming met de Con­gre­ga­tie ge­pu­bli­ceerd in het akder van de gebeds­dag toe­ge­licht.

Hier­on­der de homilie die ik tij­dens de heilige Mis heb gehou­den en daarna nog de groetwoor­den in de ver­schil­lende talen die ik aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring heb uit­ge­spro­ken.

Homilie

Een andere Geest, niet die van de wereld...

Excellentie, broe­ders en zusters,

Zend Uw Geest...

Op deze voor­avond van Pink­ste­ren
vragen we onze Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
dat Hij Zijn Geest over deze aarde zendt
opdat de volkeren bewaard mogen blijven
voor verwor­ding, rampen en oorlog.

Rampen, oorlog en verval...

Dat is mis­schien wel meer nodig dan ooit,
want de wereld is vol van dit alles:
niet alleen de ramp
van de Corona-pandemie
die zo vele slacht­of­fers maakt,
waart rond over de wereld,
er zijn ook tal van oorlogen en geweld­da­dig­he­den,
zoals nu weer in het land
waar onze Heer Jezus zelf woonde
en in de stad waar Hij Zijn verlossend lij­den
heeft volbracht;
en grote delen van de wereld
gaan gebukt onder fun­damentalis­tisch terrorisme
en we­reld­wijd wor­den chris­te­nen ver­volgd;
om ons heen zien we deca­dentie
en het weg­val­len van morele normen
en we sig­na­le­ren gebrek aan een­heid
en verzet tegen de ge­loofs­leer
binnen onze eigen katho­lie­ke Kerk.
Die denken dat ons geloof
moet mee-ver­an­de­ren met de tijd,
maar zij vergeten dat God eeuwig is
en het bij het geloof
om eeuwige waar­he­den gaat.

Waar gaat het heen?

Als we dit alles om ons heen zien,
vragen we ons allemaal weleens bezorgd af:
Heer, waar gaat dit naar toe?
Wat zijn Uw plannen met deze wereld?
Waarom drijft de wereld zo ver af
van respect
voor de men­se­lijke waar­dig­heid
en voor de tien gebo­den?

Niet met de ogen van de wereld

Maar tege­lijk weten wij
als gelo­vi­ge mensen,
dat wij dit alles niet
met de ogen van de wereld moeten bezien,
maar met een bovenna­tuur­lijke blik:
slechts één is Heer,
slechts één is Koning,
alles is door Hem voor­zien,
Hij heeft er weet van
en Hij heeft met iedere be­proe­ving
ook het einde ervan bepaald,
in Zijn han­den rusten uit­ein­delijk
alles en ie­der­een.

Mede­wer­kers...

Tege­lijk heeft Hij aan de mensen
verant­woor­de­lijk­heid gegeven en een vrije wil,
een roe­ping en bestem­ming.

En daarom bid­den wij:
Heer, zend ons Uw Geest,
laat stromen van levend water
uit Uw binnenste vloeien,
stromen van genade;
vernieuw de harten van alle volkeren,
laat hen inzien wat zij moeten doen
en geef hun de kracht
om Uw wil te vol­bren­gen.

Eigen pijn

En het hoeft niet alleen te gaan
om rampzalige gebeur­te­nissen
op het wereldtoneel;
ook in ons eigen leven
zijn gebeur­te­nissen soms zo groot,
dat het ons bijna niet lukt
om nog iets anders te zien
dan dat ene dat ons in de greep heeft:
het over­lij­den van een dier­ba­re,
ziekte, verlies van werk,
zorgen om een dier­ba­re,
ver­deeld­heid onder mensen
of gees­te­lij­ke pijn, of...
vult U maar in.
Er is zoveel...

Een zand­kor­rel...

Maar als de berg van problemen
waar we tegen opzien, groot is,
moeten we juist nog meer bid­den
en het ons bewust wor­den:
God is groter,
God is groter dan alle ellende;
ons lij­den is uit­ein­delijk
als een zwarte zand­kor­rel
op het witte strand van Zijn onein­dige liefde;
de liefde zal over­win­nen
want wij zijn bestemd en ge­roe­pen
om eeuwig te leven
in vreugde en vrede, bij de goede God.

De waarde van het gebed van deze devotie

Zend nu Uw Geest....
Laat de heilige Geest wonen
in mijn hart
en in de harten van alle volkeren!

Ik zou U daarom willen vragen
het gebed van de Vrouwe van alle volkeren
te blijven bid­den,
omdat dit juist voor onze tijd,
zo rijk aan inhoud is
en ons helpt
om een bovenna­tuur­lijke blik te bewaren
en Gods hulp in te roepen
en de voor­spraak van de heilige Maagd Maria.

Ik dank daarom al degenen
die zich inzetten voor de versprei­ding
van dit mooie gebed.

Hij gaf ons een Moeder

God heeft ons hierbij dus een Moeder gegeven
om ons op die weg door de tij­den
te be­ge­lei­den.
Jezus heeft ons
die Moeder - Zijn Moeder - gegeven:
“Zie daar, je moe­der”.
Blijf toch altijd
in liefde
met die hemelse Moeder verbon­den!

Babelse hoogmoed

In de eerste lezing
hebben we het verhaal
van de toren­bouw in Babel gehoord:
de mensen bouw­den zich
een toren van hoogmoed
en uit­ein­delijk van opstand
tegen God.
De toren van Babel is als het ware
een herhaling
van wat gebeurd was in het Paradijs.
Adam en Eva had­den gegeten
om gelijk aan God te kunnen zijn.
De zonde van hoogmoed en trots,
van nemen en hebben
drong het mensengeslacht binnen
en is tot op de dag van vandaag
het gif dat deze wereld verziekt.
Hoogmoed en trots scheppen ver­deeld­heid.

Tegengif

Gelukkig is er het tegengif
dankzij de nieuwe Adam
die na die oude is geko­men:
Jezus Christus;
en op die oude Eva
is een nieuwe Eva gevolgd: Maria;
op unieke wijze
heeft zij mee­ge­werkt aan de verlos­sing.
Jezus en Maria zijn bei­den
een weg gegaan
tegen die oude trots en hoogmoed in:
nede­rig­heid, dienst­baar­heid en liefde
en overgave aan de wil van de Vader.
Door die weg tot het uiterste gegaan,
zijn wij verlost.

Een andere geest

Broe­ders en zusters,
wij kunnen de wereld niet ver­an­de­ren,
dat kan God alleen,
maar wij dragen daar
wel aan bij
door met Gods hulp
een andere geest
in deze wereld te brengen,
niet van heersen maar van dienen,
niet van het “ik” maar van “wij”,
niet van vergel­den maar van ver­ge­ven,
niet van “controle”
maar van “overgave” en “ver­trouwen”.

Moge de Geest van God
over ons allen
en over heel de mens­heid komen
om met Maria steeds ons “Fiat” te herhalen:
“Heer, mij geschiede naar uw woord”.

 

Begroe­ting in ver­schil­lende talen

Engels

I extend a warm welcome to all of you united by means of live stream for this Inter­na­tio­nal Day of Prayer in honor of Our Lady of all Nations.

While we look forward to truly gather, we ask The Holy Spirit a special grace of communion, faith and peace for this world and for all dear to us, through the intercession of the blessed Virgin, Mother of all peoples .

Frans

Une très chaleureuse bienvenue vous tous réunis en direct par in­ter­net pour cette Journée Inter­na­tio­nale de Prière en honneur de la Dame de Tous les Peuples.

En attendant avec impa­tience le jour où nous puissions se rencontrer ici à Am­ster­dam, nous demandons l’Esprit Saint de nous donner aujourd’hui une vraie grâce de communion, de foi et de paix pour tout le monde et pour nos proches, recourant au sou­tien de l’intercession de la Vierge Marie, Mère de tous les peuples .

Spaans

Os doy la bienvenida a todos vosotros, reunidos en directo por in­ter­net para esta Jornada Internacional de Oración en honor de Nuestra Señora de Todos los Pueblos.

Mientras esperamos poder reunirnos en persona aquí en Am­ster­dam, le pedimos

al Espíritu Santo una gracia especial de comunión, de fe y de paz, a través de la intercesión de la Virgen Maria, Madre de todos los pueblos.

Ita­li­aans

Cari fra­telli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione in onore di Maria, Signora di tutti i Popoli. Stiamo per celebrare la solennità di Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo. Chiediamo per l’intercessione di Maria santissima, Madre di tutti i popoli, i doni dello Spirito: pace, fede, comunione e fraternità per tutti i popoli del mundo e per i nostri cari.

Duits

Ich heiße euch alle herzlich willkommen, die durch Live-Stream mit diesem Inter­na­tio­nalen Gebetstag zu Ehren der Frau aller Völker verbun­den seid.

Hoffentlich wer­den wir uns bald wie­der an einem Ort treffen können um zusammen die Mutter Gottes zu ehren. Aber auch heute sind wir in der Geist aber wirklich verbun­den durch den Glauben und unsere Liebe für Maria, Frau alle Völker. Lasset uns den Heiligen Geist heute bitten um eine ganz beson­dere Gnade für die ganze Welt, bitten wir um Einheit und Frie­den, auch um Einheit im Glauben in der Kirche Gottes, auf die Fürsprache Mariens, Frau alle Völker.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug