Arsacal
button
button
button
button


Tussen fysiek en digitaal...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 mei 2021 - 429 woorden

Langzamer­hand beginnen we iets te merken van voorzich­tige ope­ningen nu de Corona-pandemie min­der hef­tig is. We hopen en bid­den dat de situatie zich guns­tig zal blijven ont­wik­ke­len. Ook voor mij beginnen langzamer­hand weer iets meer 'fysieke ont­moe­tingen' moge­lijk te wor­den.

AT Scholen

Zo was ik vrij­dag 21 mei met dr. Theo van der Zee van Verus in het bestuurs­kantoor van de AT Scholen (Alberdinck Thijm) in Hilversum, waar ik heb ge­spro­ken met de heer Bart van den Haak, be­stuur­der van de AT scholen) en dhr. Johan Peere­boom, rector van ATTC. We hebben ge­spro­ken over kern­waar­den van katho­liek onder­wijs en hoe die vorm krijgen binnen de Alberdinck Thijm Scholen, met name de vor­ming en algehele ont­wik­ke­ling van de men­se­lijke persoon die centraal staat, de waar­den van de katho­lie­ke sociale leer en de vor­ming en voor­be­rei­ding van lei­ding­ge­ven­den in het onder­wijs, waarvoor Alberdinck Thijm een eigen geaccredi­teerde post-hbo oplei­ding heeft: Alberdinck Thijm Teachers College.

Gebeds­dag

Zater­dag voor Pink­ste­ren was de gebeds­dag van de Vrouwe van alle Volkeren in de kapel in Am­ster­dam. Deze dag was geheel digi­taal. In de kapel waren slechts de zusters en pries­ters aanwe­zig en het bestuur van de Stich­ting Vrouwe van alle Volkeren. Delen van de Gebeds­dag wer­den uitgezon­den via K-TV en EWTN en zeer velen waren verbon­den via de live-stream in allerlei talen. Het hoogste aantal deel­ne­mers (mensen die alleen maar een paar minuten hebben gekeken zijn uit de aantallen verwij­derd) kwam uit Solwakijke (13989) en Duits­land (8620), maar ook in Neder­land trok de live-stream 4476 kijkers. Oos­ten­rijk was even­eens goed ver­te­gen­woor­digd met 4465 digitale pelgrims of liever: plaatsen waar gekeken werd, want er kunnen na­tuur­lijk meer­dere kijkers zijn op één scherm. In totaal waren er deel­ne­mers uit 62 lan­den!

La Vie

Zondag­mid­dag was er een kort frag­ment op SBS 6 over het R.K. Centrum La Vie in Zeewolde (in Holland van boven) dat op zater­dag 29 mei om 12.30 uur wordt herhaald, maar na­tuur­lijk ook terug te zien is op "Uitzen­ding gemist". Dat was dus een ac­ti­vi­teit waarvoor ik het huis niet hoefde te verlaten.

Alpha­cur­sus

Dins­dag avond was de laatste bij­een­komst van de Alpha­cur­sus van de ka­the­drale pa­ro­chie. Er was een flinke groep deel­ne­mers, van alle leeftij­den, gelukkig ook veel jon­gere mensen. Helaas was dit nog niet fysiek moge­lijk. De inlei­ding en het gesprek over de Kerk waarvoor ik was gevraagd, hebben we via Zoom gedaan. dat ging overigens heel goed door de uits­te­kende facilite­ring van het gebeuren door kap. Teun Warnaar, die de Alpha­cur­sus leidt. Wél is af­ge­spro­ken dat er een extra ont­moe­ting komt, zodra het fysiek weer mag om de cursus fysiek samen te kunnen afsluiten.

Terug