Arsacal
button
button
button
button


Houvast op school

Een nieuwe methode voor levensbeschouwing op school

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 31 mei 2021 - 313 woorden

Maan­dag­mid­dag 31 mei had ik een ont­moe­ting met Liesbeth van Gool die met een team en in samen­wer­king met Berne edu­ca­tie een methode Gods­dienst/levens­be­schou­wing en bur­ger­schaps­ont­wik­ke­ling voor scholen heeft gemaakt: "Hou vast op school".

De makers

De methode bestaat uit vier series, waar­van er nu twee klaar zijn, de series A en B. In­for­ma­tie is te vin­den onder meer op www.houvastop­school.nl

Liesbeth van Gool komt uit Alkmaar en heeft veel erva­ring op onder­wijs­ge­bied, maar zij deed dit samen met Leon­tien Dekker en Bas Dumoulin van Thomas More Hoge­school, drs. Liesbeth Stalmeier, onder­wijsgedele­geerde van bisdom Rotter­dam en Agda Wachter van onder meer Onder­wijs­bu­reau Meppel.
Vandaag kon ik ook de ker­ke­lijke groed­keu­ring verlenen voor de beide delen die gereed zijn.

Inhoud

Het uitgangs­punt is echt katho­liek en dat wordt tege­lijk zo aan­ge­bo­den dat het ook voor niet-gelo­vi­ge of anders gelo­vi­ge kin­de­ren toe­gan­ke­lijk is. Het aan­kno­pings­punt zit vaak in de gedeelde erva­ring. Het les­for­mu­lier is over­zich­te­lijk en dui­de­lijk, de gebruikte taal is ook voor een leer­kracht zon­der reli­gi­euze ach­ter­grond toe­gan­ke­lijk en be­grij­pe­lijk. De toon is respect­vol en soms ook eerbie­dig.

concepten van de kennisbasis

De methode sluit aan bij de drie concepten van de kennisbasis van het VKLO, die enkele jaren gele­den in een goede samen­wer­king van Pabo's en ver­te­gen­woor­digers van de bis­schop­pen zijn uit­ge­werkt: trans­cen­dentie, con­tingentie en traditie. Die uitgangs­pun­ten helpen de leer­lin­gen en toe­koms­tige leraren hun eigen erva­ring serieus te nemen, erop te reflec­te­ren en de reli­gi­euze con­tekst daar­van te ont­dek­ken. De leer­krachten die voor de akte met deze begrippen zijn ver­trouwd gemaakt, vin­den in deze methode een goede en han­teer­ba­re richtlijn om ze toe te passen. Daar­naast gebruikt de methode ook het type vragen (erva­rings­vra­gen, verhel­derings­vra­gen, levensbeschouwe­lijke vragen) die op de Pabo wor­den aangeleerd. ‘Houvast op school’ sluit daardoor aan bij de akte van bekwaam­heid en bij de ‘tools’ die (jonge) leer­krachten op de Pabo hebben aangeleerd.

 

 

Terug