Arsacal
button
button
button
button


Roderick zoekt licht in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 juni 2021 - 326 woorden

Op vrij­dag­och­tend 11 juni was media­pries­ter Roderick Vonhögen bij Ka­the­draal TV op bezoek in het kader van zijn TV pro­gram­ma "Roderick zoekt licht". Hij had gesprekken met de mede­wer­kers van Ka­the­draal TV en met mij om daar­mee pa­ro­chies te in­spi­re­ren die bezig zijn met live-strea­ming. De moge­lijk­he­den gaan ver­der dan het live-streamen van de heilige Mis...

De opzet van Ka­the­draal TV

Ka­the­draal TV is opgezet aan het begin van de pandemie omdat we het als bisdom be­lang­rijk von­den de gelo­vi­gen te bereiken en alles te sti­mu­leren wat bijdraagt aan de ge­meen­schaps­er­va­ring van het Samen kerk-zijn. Tege­lijk heeft Ka­the­draal TV een missio­naire doel­stel­ling in aan­slui­ting bij de pro­gram­ma's die momenteel in de ka­the­draal en in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood wor­den ont­wik­keld. Die missio­naire doel­stel­ling is een eigen uit­daging: hoe kunnen we nieuwe mensen bereiken met de bood­schap van het evan­ge­lie en laten zien dat het mooie katho­lie­ke geloof rele­vant is voor ons leven en voor het eeuwig leven en dat die bood­schap concreet een be­lang­rijke bijdrage geeft aan de opbouw van een recht­vaar­dige maat­schap­pij, met aan­dacht en zorg voor de waar­dig­heid en de rechten van iedere mens? Dat stelt eisen aan de pro­gram­ma's en - niet te vergeten - aan onze inzet om mensen in aanra­king te brengen met wat Ka­the­draal TV te bie­den heeft.

Roderick zoekt licht

In dit kader sprak de bekende media-pries­ter met mede­wer­kers van Ka­the­draal TV en ook met mij voor zijn pro­gram­ma. Matthijs Janssen (coördinator), Lizette Romijn (vice-kanselier, pro­gram­ma's als bisdomjour­naal) en Jordi Joosten (jon­ge­ren) waren aanwe­zig om pries­ter Roderick te woord te staan. Zij zijn mede­wer­kers van het bisdom die zich een deeltje van hun tijd inzetten voor Ka­the­draal TV. Daar­naast zijn er vele vrij­wil­li­gers - de meesten van hen jonge mensen - die mee­werken aan het streamen en het maken van de pro­gram­ma's, waarvoor ik hen allen na­tuur­lijk zeer dank­baar ben! De afleve­ring over Ka­the­draal TV zal waar­schijn­lijk ergens in sep­tem­ber wor­den uitgezon­den.

 

 

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug