Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 juni 2021 - 213 woorden
Vormsel in de kathedraal
(foto: Wim Koopman)

Zater­dag­mid­dag 12 juni vond in de ka­the­draal het heilig vormsel plaats. Veer­tien vor­me­lin­gen ont­vingen dit sacra­ment van de heilige Geest, vijf van hen ont­vingen ook de eerste heilige communie. Hier volgt een kort ver­slag.

De fees­te­lij­ke vie­ring is via Ka­the­draal TV nog te zien voor de direct betrok­ke­nen. Matthijs en Hanneke Janssen zorg­den voor de muziek, met inhouds­volle en aan­trek­ke­lijke lie­de­ren. Kape­laan Teun Warnaar die de vor­me­lin­gen samen met Rowy van Dijk had voor­be­reid, con­ce­le­breerde bij de Eucha­ris­tie­vie­ring.

De vor­me­lin­gen had­den in het begin van hun catechese nog enkel fysieke bij­een­komsten kunnen hebben, daarna werd het pro­gram­ma van­wege de Corona-maat­regelen online voort­ge­zet. De laatste tijd waren gelukkig weer ver­schil­lende fysieke bij­een­komsten moge­lijk.

De li­tur­gie was die van het On­be­vlekt Hart van Maria. Die sloot goed aan bij het vormsel: Maria heeft haar hart goed en on­be­vlekt kunnen hou­den door de gave van de heilige Geest die over haar geko­men was en doordat zij ‘vol van genade’ was. Op haar voor­spraak en naar haar voor­beeld heb ik de vor­me­lin­gen gevraagd dat ok zijn hun hart ‘goed’ zullen hou­den, dat wil zeggen: niet ingaan op wat zomaar in je opkomt als verlei­de­lijk en aan­trek­ke­lijk, maar vragend om het licht van de heilige Geest, zoeken wat waar is en goed.

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug